Nedenfor ses månedsafkast i 2017 for henholdsvis danske, norske, svenske og finske aktieindeks inklusiv geninvesterede udbytter. Nogle måneder klarer danske aktier sig bedst, andre måneder er det finske, og så videre. Som investorer kan vi bruge denne viden til at hjælpe os med at holde fokus på at have en længere tidshorisont end blot nogle få måneder.

AFKAST I 2017

Grafen viser de fire lande og deres akkumulerede årsafkast, mens tabellen under viser, hvor stor udskiftning der er i, hvilket land der har det henholdsvis bedste og dårligste afkast på månedsbasis.

TIMING ER SVÆRT. MEGET SVÆRT.

Meget kan udledes af grafikken ovenfor, herunder blandt andet at:

– Afkast skifter meget fra måned til måned; Norske aktier er dårligst tre måneder i træk, herefter går der én måned uden at ligge sidst, men måneden efter er performance igen den dårligste. Dér ville man måske være fristet til at sælge for så blot at opleve, at norske aktier gav de bedste afkast de næste fire måneder i træk.

– I juni havde man fra årets start tabt 4% på norske aktier og tjent 11% på finske. Det er noget af en forskel, der kunne friste til at man ville sælge aktierne i Norge og købe flere aktier i Finland. De næste fire måneder stiger de norske aktier dog så meget, at man nu har et plus på 14%, forudsat man havde beholdt dem naturligvis, mens de finske i samme periode kun steg med 1%. Norske aktier ender derudover med at slå de finske set over hele kalenderåret.

…OG ET EKSEMPEL FRA VORES EGEN LILLE FALKEDAM

Var man ved både indgangen og udgangen af 2017 investor i Falcon Danske Aktier Momentum , ville man for kalenderåret 2017 have haft et nettoafkast på plus 16,7%. Investerede man derimod ultimo september 2017, ville man ved udgangen af året have haft urealiseret tab, ligesom man stadig ville være i minus, da danske aktier over en bred kam i perioden siden da til i dag har givet negative afkast. Det illustrerer, ligesom grafikken ovenfor, at starttidspunkt og tidshorisont er afgørende for det afkast, vi som investorer opnår på vores investeringer. Derfor gælder det om at investere langsigtet, for på længere sigt udlignes disse forskelle.

KONKLUSION & YDERLIGERE LÆSNING

Det er ekstremt svært at “time” sine investeringer, så det sikreste er at sprede investeringerne og at forblive investeret, også når ens aktier/strategi i en periode underperformer. Spredningen sikrer desuden en mere jævn afkastkurve for ens samlede portefølje, hvilket for de fleste af os som investorer psykologisk set er en kæmpe fordel.

Man kan/bør også overveje, om man med et vist interval, for eksempel hvert år, skal rebalancere sin portefølje således, at fordelingen fra et år tidligere opretholdes. Havde man ved årets start 50% i ét lands aktier og 50% i et andet, kunne udviklingen i løbet af året have ændret fordelingen til for eksempel 60% og 40%. Rebalancerer man tilbage til 50% i hvert land, bliver diversifikationseffekten og mere jævne afkast i højere grad sikret.

Vil du læse mere om tidshorisont ved investering, kan vi anbefale tre tidligere indlæg om tidshorisont i Falcon Danske Aktier Momentum, om Warren Buffets periodevise underperformance og om en undersøgelse fra en amerikansk kapitalforvalter.

Oplysningerne i dette materiale er udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheder og værdipapirer omtalt i materialet, i Falcon Invest eller andre værdipapirer, ligesom de ikke kan betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i dette materiale.