Afkast vil i perioder være både negative og positive. Både i aktiemarkedet generelt, hos os i Falcon Invest og hos andre kapital- og investeringsforeninger. En investering i Falcon Invest bør derfor måles i år frem for måneder, hvilket tydeligt fremgår af grafen herunder, der viser faktiske afkast for vores danske aktiestrategi fra starten i februar 2012 til børsnoteringen i september 2017.

Som det fremgår af grafen nedenfor, har vi i perioder på op til 6 – 12 måneder underperformet i forhold til sammenligningsindekset. Det fremgår dog også, at vi på den lange bane markant har outperformet og skabt merafkast. Vi har en stærk tiltro til, at vi – på den lange bane – også fremover skaber merafkast, selvom tidligere afkast aldrig er en garanti for fremtidige afkast.

Warren Buffett, en af verdens bedste investorer og rigeste mænd, har – nok overraskende for mange – underperformet S&P indekset over halvdelen af tiden i forskellige perioder i hans investeringsselskab Berkshire Hathaway. Et emne, som vi tidligere har behandlet i denne artikel. George Soros og andre med de bedste track records har også periodevis underperformet.

MERAFKAST PÅ DEN LANGE BANE

Merafkast på den lange bane kan kun opnås ved at holde fast i strategien og ikke skifte den ud alene på baggrund af periodevise mindre gode afkast.

Det bekræfter en tankevækkende undersøgelse af Rice, Matthew & Strottman (2012), der illustrerer hvordan selv de bedste investeringsforeningers afkast svinger over tid. Undersøgelsen dækkede næsten 3.000 investeringsforeninger og viste, at 90% af dem, der efter en 10-årig periode var blandt de 25% bedste, ikke kunne undgå mindst én 3-årig periode, hvor de havnede blandt de 50% dårligst performende foreninger.

Undersøgelsen blev oprindeligt udarbejdet i 2007 og opdateret i henholdsvis 2010, 2011 og 2012, men konklusionerne ændrede sig ikke: Havde man skiftet forvalteren ud på baggrund af en periode med underperformance, havde man som investor samtidig også mistet adgangen til strategiens langsigtede merafkast.

ANBEFALET TIDSHORISONT

Den anbefalede tidshorisont i alle Falcon Invest fonde er 3 år+.

Oplysningerne i dette materiale er udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheder og værdipapirer omtalt i materialet, i Falcon Invest eller andre værdipapirer, ligesom de ikke kan betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i dette materiale.