FAQ

Kontakt os meget gerne på telefon 38 14 66 00 eller [email protected] hvis du har spørgsmål, der ikke er besvaret herunder. Du kan også booke et møde herunder.

Kan aktiesparekonto-midler investeres?

Ja, midler på en aktiesparekonto kan anvendes til at investere i blandt andre Falcons fonde: Falcon Danske Aktier og Falcon Brighter Future.

Kan pensionsmidler investeres?

Ja. Investeringsforeningen Falcon Invests investeringsfonde er børsnoterede værdipapirer, der, på lige fod med de fleste andre børsnoterede værdipapirer, kan købes i pensionsdepoter.

Da vi er en UCITS-godkendt investeringsforening, kan man investere helt op til 100% af ens pensionsmidler i hver af vores investeringsfonde.

Kan VSO-midler investeres?

Ja. Investeringsforeningen Falcon Invests investeringsafdelinger er akkumulerende børsnoterede værdipapirer, og dermed kan midler i virksomhedsskatteordningen (VSO) bruges til at købe investeringsbeviser i afdelingerne for.

GÆLDER 20%-REGLEN/UCITS-DIREKTIVET FOR FALCON INVEST?

Falcon Invest er en UCITS-godkendt investeringsforening, og derfor kan man investere helt op til 100% af ens pensionsmidler i hver af vores investeringsfonde.

HVORDAN FASTSÆTTES PRISEN I EN INVESTERINGSFORENING?

Nedenfor kan du læse om de faktorer, der afgør og påvirker prisen på investeringsbeviserne i kapital- og investeringsforeninger generelt – og ikke mindst konkret i Falcon Invest.

HVAD ER ET INVESTERINGSBEVIS?

Et investeringsbevis handles på samme måde som en aktie, men “samler” flere værdipapirer i ét papir. Når du køber et investeringsbevis i én af investeringsfondene i Falcon Invest, lægges pengene i en fælles pulje sammen med de eksisterende investorers, og puljen udgør dermed fondens samlede formue. Denne formue investeres i en række værdipapirer, f.eks. udelukkende i danske aktier i Falcon Danske Aktier.

INDRE VÆRDI

Prisen på et investeringsbevis afspejler prisen på og vægten af de underliggende værdipapirer/aktier, vi har i en fonds portefølje. I Falcon Danske Aktier afgøres prisen dermed af, hvilke af aktierne i det danske C25 indeks, der på et givent tidspunkt er i porteføljen samt den procentvise andel af disse aktier.

Værdien af alle værdipapirerne minus omkostninger (divideret med antal investeringsbeviser i omløb) kaldes for fondens indre værdi. Indre værdi udregnes 3-5 gange dagligt eller oftere ved for eksempel store markedsbevægelser, hvor indre værdi kan ændre sig meget.

Modsat aktier handles investeringsbeviser i både Falcon Invest, samt de fleste andre kapital- og investeringsforeninger, ikke til en pris fastsat på baggrund af udbud og efterspørgsel, så længe der købes eller sælges via en limitordre (se forklaring længere nede på siden). Her sørger market makeren (se forklaring i afsnittet nedenfor) nemlig for, at investeringsbeviserne handles til en pris, der ligger meget tæt på indre værdi.

MARKET MAKER

Følger man med på Nasdaqs hjemmeside, f.eks. Nasdaqs side for Falcon Danske Aktier eller via egen netbank, kan det ses, at antallet af handler nogle dage kan være få. Det er dog ikke et udtryk for, at fondene er illikvide i forbindelse med normalt køb og salg.

Jyske Bank er såkaldt market maker (prisstiller) for alle investeringsfondene i Falcon Invest. En market maker sørger for, at der er likviditet indenfor et spænd (spread) mellem købsprisen og salgsprisen for et investeringsbevis. For Falcon Danske Aktier er spread’et 0,20%, dvs. at den garanterede købspris for en investor er 0,20% over den senest beregnede indre værdi og den garanterede salgspris for en investor er 0,20% under den senest beregnede indre værdi. Spread’et for Falcon Brighter Future er 0,25%, dvs. 0,25% ved henholdsvis køb og salg.

Jyske Bank stiller likviditet i forbindelse med handler, når der er stillet en indre værdi, og afregningsprisen kan derfor ikke overskride indre værdi minus indløsningsfradraget i forbindelse med salg via limitordre eller indre værdi plus emissionstillægget i forbindelse med køb via limitordre. Kursen på investeringsbeviserne kan derfor, så længe der bruges limitordre ved køb/salg, aldrig skubbes ud over spændet som følge af udbud og efterspørgsel efter beviserne.

Bemærk: Ved høj markedsvolatilitet, når kurserne bevæger sig voldsomt, kan der være usikkerhed om prisstillelsen. Derfor kan spread’et blive udvidet. I sådanne situationer kan handlen på børsen også blive suspenderet for at blive genoptaget igen, når usikkerheden omkring prisstillelsen er aftaget.

HVAD ER EN LIMITORDRE?

Limitordrer giver investorer kontrol over kursen i deres handler. Før man lægger en købsordre, skal man sætte en maksimal købskurs, og før man lægger en salgsordre, skal man sætte en minimal salgskurs. Derved sikres, at man som minimum køber eller sælger til den kurs, man ønsker.

Når man benytter sig af limitordrer, skal man vide, at ordren kun bliver udført, hvis kursen på værdipapiret falder inden for ordrens limitkurs. Har man sat kursen for højt eller lavt, kan man dermed risikere, at man ikke får købt eller solgt.

HJÆLP TIL KØB OG SALG

Du kan via din netbank selv købe og sælge investeringsbeviser i Falcon Invest som beskrevet på siden Bliv medinvestor.  Du er også velkommen til at kontakte Morten Trebbien som kan hjælpe med, hvordan du investerer i fondene.

Hvor likvide er Falcon Invests investeringsbeviser? Hvor hurtigt kan jeg sælge?

Begge investeringsfonde i Investeringsforeningen Falcon Invest er børsnoterede på Fondsbørsen i København og tilknyttet en market maker-ordning samt en uafhængig prisstiller.

Du kan sælge via din netbank eller ved at kontakte din bankrådgiver.

Læs mere om vores market maker og prisfastsættelsen af investeringsbeviserne.

HVAD ER RISIKOEN FOR, AT FALCON INVEST GÅR KONKURS?

Investeringsforeningen Falcon Invests investeringsfonde er børsnoterede på fondsbørsen i København. Fondene er kundeejede og ejes således af de investorer, der ejer investeringsbeviser heri. Læs om risikoen for konkurs nedenfor.

Risikoen for konkurs i Falcon Invests fonde er reelt set ikke eksisterende, da der hverken bruges shortselling (spekulation i kursfald via lån af aktier) eller gearing (belåning i porteføljeværdien), og da vi udelukkende investerer i meget likvide børsnoterede aktier/ETF’er jævnfør faste investeringsrammer for alle de indskudte midler. Således skal alle disse store, børsnoterede virksomheder/værdipapirer blive værdiløse, for at Falcon Invest kan gå konkurs.

Er der valutaricisi ved investering i Falcon Invest?

Vi har kunder, der oplevede store tab under finanskrisen i 2008-2009 grundet investering i investeringsforeninger med gearede afdelinger. De har spurgt om valutarisikoen i Falcon Invest i forhold til de udenlandske aktier og ETF’er, vi, jævnfør vores investeringsrammer, kan have i porteføljerne. Læs svaret herunder.

EN LIVSFARLIG COCKTAIL

Investeringsselskaberne, som vores kunder investerede i, gearede typisk deres investeringer i en fremmed valuta, eksempelvis schweizerfranc, og derefter skulle de under finanskrisen både betale renter på disse gearede lån og endda i nogle tilfælde også indfri lånene – endda i en valuta, som var steget kraftigt i forhold til danske kroner. De skulle dermed ikke kun betale renter og betale lånene tilbage med tillæg af valutastigningen, men også med den faktor, der var gearet med – samtidig med, at aktierne faldt i værdi. En livsfarlig cocktail, der var ved at tage livet af de mest gearede afdelinger, og som endte med at koste investorerne dyrt.

INGEN GEARING I FALCON INVEST

I Falcon Invest bruger vi ikke gearing, hvilket i sig selv gør valutaeksponeringen langt lavere end i ovennævnte investeringsforeninger. Derudover investerer vi – på nær i Falcon Danske Aktier, hvor vi kun investerer i danske C25 aktier – oftest i værdipapirer i flere forskellige valutaer på én gang fremfor kun i én valuta.

Har vi på et givent tidspunkt en høj andel af værdipapirer denomineret i for eksempel amerikanske dollar, vil der være en risiko i forhold til fald i dollarkursen, ligesom der vil være en gevinst, hvis dollaren stiger. Generelt vil der i en sådan situation samtidig ofte ske det, at de underliggende aktier vil stige, når valutaen falder – og dermed kompensere for en del af faldet på kort sigt.

Valutarisikoen og afkastmulighederne i Falcon Invest kan derfor ikke sammenlignes med investeringer, der er gearede og/eller udelukkende er i fremmed valuta.

STRATEGIER DER TAGER HØJDE FOR VALUTACYKLUSSER

Valutaeksponeringer i Falcon Invest er udækkede, men vi ønsker at tage højde for langsigtede valutamæssige cyklusser uden at skulle lave kurssikring via afledte finansielle instrumenter og tilføre et risikoelement herved.

Momentumberegningerne i vores strategier benytter lokal valuta for at medtage valutakursudviklingen i beregningerne. Dermed tages der højde for, at valutaen for et udenlandsk marked, der kursmæssigt ellers klarer sig godt, kan være faldende i forhold til den danske krone, hvilket i så fald gør det pågældende marked mindre attraktivt til allokering af porteføljemidlerne. Valutakursudviklingen medtages dermed altid, når porteføljen sammensættes. Er kursudviklingen i lokal valuta faldende, vil det i sidste ende medføre reduceret eller ingen allokering mod det pågældende marked – medmindre den underliggende værdistigning i det pågældende marked kan kompensere for valutafaldet.

VALUTA ER MEDREGNET I VORES AFKAST

Rapporteringsvalutaen i Falcon Invest er danske kroner, og alle svingninger i fremmed valuta er dermed medregnet i vores investeringsfondes historiske afkast og tilbagefald.

Skat af investering i Falcon Invest – hvad er reglerne?

Fondene (investeringsafdelingerne) i Investeringsforeningen Falcon Invest udbetaler ikke udbytte og er således akkumulerende. Gevinst og tab beskattes efter lagerprincippet.

Nedenstående er en overordnet oversigt samt beskrivelse af skattereglerne. Vi opfordrer investorer til, i egen interesse, at modtage individuel skatterådgivning fra revisor eller lignende.

 

OVERSIGT: SKATTEMÆSSIG BEHANDLING I 2024

Type af investering Gevinst beskattes som Tab modregnes i Skattesats 2024 Princip
Som privatperson, alle fonde (frie midler) Aktieindkoms Aktieindkomst 27%-42% Lagerprincip
Aktiesparekonto (alle fonde) Aktiesparekonto-indkomst Aktiesparekonto-indkomst 17% Lagerprincip
Pensionsmidler (alle fonde) PAL-skat Andre gevinster m.v. på pensionsordningen 15,3% Lagerprincip
Selskab (alle fonde) Selskabsindkomst Selskabsindkomst 22% Lagerprincip
Virksomhedsordningen (alle fonde) Virksomhedsindkomst Virksomhedsindkomst 22% Lagerprincip

 

LAGERBESKATNING

Investeringsbeviser i Falcon Invest beskattes efter lagerprincippet. Det betyder, at årets realiserede og urealiserede kursgevinster samt kurstab skal opgøres ved regnskabsårets udgang, og at der sker beskatning eller fradrag af årets værdiændring.

Gevinst og tab opgøres som værdien ultimo indkomståret minus værdien primo indkomståret:

Værdien ultimo indkomståret er summen af:

– Kursværdien af de Falcon Invest investeringsbeviser, der ejes ved indkomstårets udgang
– Salgssummen for de Falcon Invest investeringsbeviser, der blev solgt i løbet af indkomståret

Værdien primo indkomståret er summen af:

-Kursværdien af de Falcon Invest investeringsbeviser, der var ejet ved indkomstårets start
-Købssummen for de Falcon Invest investeringsbeviser, der blev købt i løbet af indkomståret
Læs mere om fordele og ulemper ved lagerbeskatning.

INVESTERING VIA SELSKAB

Årets gevinst beskattes som almindelig selskabsskattepligtig indkomst med 22% (2024), og tab kan tilsvarende fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

INVESTERING VIA AKTIESPAREKONTO

Årets gevinst beskattes med 17% (2024), og tab kan tilsvarende fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fra aktiesparekontoen med en fradragsværdi på 17%.

I 2023 kan man investere i både Falcon Danske Aktier og Falcon Brighter Future via en aktiesparekonto.

INVESTERING VIA VIRKSOMHEDSSKATTEORDNINGEN

Midler i Virksomhedsskatteordningen må investeres i Falcon Invest fondene.

Gevinst og tab indgår på lige fod med virksomhedens øvrige indkomst og beskattes på lige fod med øvrig virksomhedsindkomst. Der betales en foreløbig indkomstskat på 22% (2024) af den del af overskuddet, der opspares i Virksomhedsskatteordningen.

Bemærk venligst, at investeringsbeviser i Falcon Invest ikke i sig selv giver investor mulighed for at anvende Virksomhedsskatteordningen. Disse kan således alene omfattes af Virksomhedsskatteordningen, hvis der i forvejen eksisterer en virksomhed, hvor ordningen anvendes, eller hvis der etableres en ny virksomhed.

INVESTERING VIA PENSIONSORDNING

Gevinster på investeringsbeviser i Falcon Invest, der er investeret via en pensionsordning, beskattes med 15,3% (2024).

Tab på investeringsbeviser i Falcon Invest, der er investeret via en pensionsordning, har en fradragsværdi på 15,3% (2024).

INVESTERING SOM PRIVATPERSON (FRIE MIDLER)

Følgende regler gælder for investering af frie midler i Falcons fonde.

Positiv aktieindkomst op til 61.000 kroner (2024) beskattes med 27%, mens nettoaktieindkomst over grænsen på 61.000 kroner beskattes med 42% (2024). Bundfradraget på 61.000 kroner er dobbelt for ægtefæller.

Hvis aktieindkomsten bliver negativ, fordi tabet ikke kan rummes i aktieindkomsten, overføres det til ægtefællen. Et eventuelt ikke-udnyttet tab herefter kan fremføres uden tidsbegrænsning til modregning i aktieindkomst i de følgende år.

Læs også om lagerbeskatning – fordele og ulemper.

Er der et minimumsbeløb, man skal investere for?

Nej. Du kan købe for lige så lille eller lige så stort et beløb, som du måtte ønske.

Hvordan køber man investeringsbeviser i Falcon Invest?

Du kan læse alt om, hvordan du bliver medinvestor i Falcon Invest her.