Hvorfor Falcon Invest?

De fleste aktieinvestorer ønsker størst muligt afkast med mindst mulig risiko. Dette er desværre, i vidt omfang, to modsatrettede faktorer.

Det gælder derfor om at sammensætte sin aktieportefølje, så man optimerer forholdet mellem afkast og risiko – under hensyntagen til sin investeringshorisont og risikovillighed.

SPRED RISIKOEN MED INVESTERINGSFORENINGEr

Et væsentligt forhold i sammensætningen af porteføljen er, i hvor høj grad risikoen er spredt på antallet af selskaber, dvs. porteføljens diversifikation: Alt andet lige vil både afkastmulighederne og tabsrisikoen være højest, når der er få selskaber i porteføljen – og de vil aftage gradvist i takt med at antallet af selskaber øges.

De fleste ønsker derfor en bredt diversificeret portefølje, dvs. en investering i mange selskaber, for at skabe en god balance mellem afkast og risiko.

Ved at investere i investeringsforeninger frem for enkeltaktier, eller som supplement til enkeltaktier, kan man på en nem måde diversificere sin portefølje, idet investeringsforeninger er forpligtede til at have mange aktier i porteføljen. Herudover spares der tid ved at lade en professionel porteføljeforvalter af en investeringsforening foretage aktieudvælgelsen, frem for at gøre arbejdet selv.

IKKE ALLE FORENINGER ER LIGE VÆRDISKABENDE

Når man køber investeringsforeninger er det vigtigt at være opmærksom på, hvorledes investeringsforeningen udvælger de aktier, der investeres i.

De fleste danske investeringsforeninger anvender en value-strategi: Aktierne udvælges ud fra aktiekursen, sammenholdt med en skønnet ”korrekt” værdi af selskabet. Aktier der skønnes billige købes, mens aktier der skønnes dyre sælges. En hyppigt anvendt model for beregning af denne værdi er selskabets historiske og forventede indtjening. For at få succes med en sådan investeringsstrategi er det essentielt, at metoden til at skønne selskabets reelle værdi er god. Ellers risikerer forvalteren at investere i selskaber, der blot falder i kurs.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at hvis man køber to forskellige investeringsforeninger, hvor den grundlæggende metode til aktieudvælgelse er ens, opnås ikke yderligere diversificering. I stedet kommer porteføljen til at indeholde nogenlunde de samme aktier, udvalgt af to forskellige porteføljeforvaltere.

FALCON INVEST – ET VÆRDISKABENDE SUPPLEMENT

Falcon Invest er Danmarks førende investeringsforening indenfor momentum-investering. Dvs. en investeringsstrategi hvor de succesfulde aktier (de mest stigende) købes, og de mindre succesfulde aktier (dem der ikke stiger så meget) sælges fra.

Denne metode er grundlæggende forskellig fra value-metoden. Ved at kombinere Investeringsforeningen Falcons Invest med andre investeringsforeninger, og eventuelt enkeltaktier, opnås en meget stærk form for diversificering af porteføljen.

Samtidig opnås alt andet lige højere afkast, idet både value-investering og momentum-investering historisk set har givet højere afkast end markedsafkastet.

En kombination af momentum-investering, value-investering, og eventuelt investering i enkeltaktier, skaber således højere langsigtede afkast og mindre kursudsving på porteføljeniveau end de fleste alternative investeringsstrategier.

Ved sammensætningen af sin investeringsportefølje, vil det således være hensigtsmæssigt at anvende en multifaktor investeringsstrategi. Det er Falcon Invests investeringsrådgiver, Falcon Fondsmæglerselskab, specialist i.

INDEKSINVESTERING – EN SMAGSSAG

Nogen mener, at den bedste diversificering opnås ved at investere i alle verdens aktier på én gang via index-fonde (ETF’er). Det er bestemt en mulighed, der er værd at overveje, men det er dog vigtigt at være opmærksom på, at man ved at investere på denne måde er sikker på én ting: Afkastet vil altid være lavere end markedsudviklingen som følge af indeksfondens interne omkostninger til bl.a. administration.

Idet indeksfondens omkostningsniveau er offentligt kendt, er det muligt at beregne nogenlunde, hvor meget dårligere end markedet, afkastet vil være hvert år.

Da indeksfonde udvælger aktier efter en anden metode, end dem der benyttes ved value-investering og momentum-investering, vil det skabe en god diversificering af den samlede portefølje at supplere den med indeksfonde.

Da vi er en børsnoteret investeringsforening, kan du nemt blive medinvestor, ligesom du kan følge dine investeringer både her på hjemmesiden og direkte i din egen netbank.