DA | EN
Adm.direktør Thomas Knudsen, Falcon Fondsmæglerselskab A/S

Hos os står intet med småt

Falcon Invest er en kundeejet og børsnoteret investeringsforening.

Hos os betaler du – modsat hos mange andre investeringsforeninger – som investor ikke for salg og markedsføring af foreningen, ligesom vi ikke tjener på hverken formidlingsprovision, kurtage, spreads, depotgebyrer, fund of funds investeringer, valutaskæringer og lignende. Derudover beregnes vores resultatafhængige honorar af nettoafkastet på dine investeringer hos os (fremfor af bruttoafkastet). Det sikrer interessefællesskab mellem dig og os.

Vi sætter en ære i at tilbyde gennemsigtige vilkår, og at der hos os intet står med småt. Hos os får du derfor fuld transparens, og samtlige omkostninger for vores investorer er således beskrevet nedenfor.

I vores fonde (afdelinger) er der to typer omkostninger (egne driftsomkostninger og rådgivningshonorar), som automatisk fratrækkes ved de mindst 3 daglige beregninger af indre værdi:

Egne driftsomkostninger

Hver afdeling i Falcon Invest afholder egne driftsomkostninger, f.eks. til revision, administration, fondsbørsen, værdipapirhandler m.v. I 2021 forventes det, at disse omkostninger i hver afdeling i alt udgør mellem 0,61% og 1,43%. p.a., afhængig af den enkelte afdelings formue.

Når vi køber og sælger værdipapirer i en afdelings portefølje, er der udover ovenstående også såkaldte indirekte omkostninger i form af kursspændet for et værdipapir – dvs. forskellen mellem købs- og salgskurs.

Da vi i Falcon Flex Momentum investerer via ETF’er frem for enkeltaktier, er der her underliggende omkostninger (indirekte handelsomkostninger) på i alt cirka 0,15% p.a. i ETF’erne.

Rådgivningshonorar

Udover driftsomkostningerne betales til rådgivningsselskabet (Falcon Fondsmæglerselskab) et rådgivningshonorar, der består af to dele: Et fast honorar på 0,8% pr. år af afdelingens gennemsnitlige formue under forvaltning samt et resultatafhængigt honorar på 10% af investorernes nettoafkast, opgjort efter high water mark princippet.

Ledelsen i Falcon Fondsmæglerselskab er selv medinvestorer i Falcon Invest fondene og har en interesse i at skabe gode afkast til medinvestorerne i Falcon Invest på fornuftig vis.

ÅOP

Den årlige omkostningsprocent afhænger af de ovenfor beskrevne driftsomkostningers andel af den samlede formue under forvaltning i den enkelte afdeling og af afdelingens afkast. Da rådgiveren modtager resultathonorar af nettoafkastet, dvs. afkast efter driftsomkostningerne er fratrukket, er der incitament til at omkostningerne holdes på et minimum.

Jævnfør branchestandarden tillægges investors emissions- og indløsningsomkostning med 1/7 del, ialt 0,072% – 0,1%, til den årlige omkostningsprocent.

Baseret på formuen i de enkelte afdelinger ultimo 2020 forventes den samlede ÅOP eksklusiv det resultatafhængige honorar (der i sagens natur ikke kan forudsiges) i 2021 at være som følger:

Såfremt formuen stiger som forventet (budgetteret) i 2021, vil den samlede ÅOP eksklusiv det resultatafhængige honorar forventeligt være som følger:

Indirekte handelsomkostninger er forklaret nærmere i denne PDF.

honorar VS. AFKAST

Vi er godt klar over, at vi ikke er den billigste af alle investeringsforeninger i Danmark. Det er både fordi, vi endnu ikke er så store – og fordi det (desværre) ikke er gratis at levere et kvalitetsprodukt. Derudover er det naturligvis altid er vigtigt at holde afkastet på en investering op mod omkostningerne. Lave omkostningerne kan være fordelagtige, men får man også et lavere afkast, kan det alligevel betale sig at betale mere i omkostninger mod at få et højere afkast.

Varsling af HONORARændringer

Eventuelle ændringer i procentsatserne for rådgivningshonoraret vil blive varslet i vores nyhedsbrev med mindst 1 måneds varsel.