DA | EN
Adm.direktør Thomas Knudsen, Falcon Fondsmæglerselskab A/S

Hos os står intet med småt

Falcon Invest er en kundeejet og børsnoteret investeringsforening.

Hos os betaler du – modsat hos mange andre investeringsforeninger – som investor ikke for salg og markedsføring af foreningen, ligesom vi ikke tjener på hverken formidlingsprovision, kurtage, spreads, depotgebyrer, fund of funds investeringer, valutaskæringer og lignende.

Fra og med 1. juli 2021 har vi endvidere afskaffet resultathonoraret, og samtidig fastsat et maksimalt niveau for investeringsforeningens omkostninger.

Vi sætter en ære i at tilbyde gennemsigtige vilkår, og at der hos os intet står med småt. Hos os får du derfor fuld transparens, og samtlige omkostninger for vores investorer er således beskrevet nedenfor.

I vores fonde (afdelinger) er der to typer omkostninger (egne driftsomkostninger og rådgivningshonorar), som automatisk fratrækkes ved de mindst 3 daglige beregninger af indre værdi:

Egne driftsomkostninger

Hver afdeling i Falcon Invest afholder egne driftsomkostninger, f.eks. til revision, administration, fondsbørsen, værdipapirhandler m.v. I 2021 forventes det, at disse omkostninger i hver afdeling i alt udgør mellem 0,63% og 1,38%. p.a., afhængig af den enkelte afdelings formue.

Når vi køber og sælger værdipapirer i en afdelings portefølje, er der udover ovenstående også såkaldte indirekte omkostninger i form af kursspændet for et værdipapir – dvs. forskellen mellem købs- og salgskurs.

Rådgivningshonorar MED OMKOSTNINGSGARANTI

Udover driftsomkostningerne betales til rådgivningsselskabet (Falcon Fondsmæglerselskab) et rådgivningshonorar, der som udgangspunkt består at et fast honorar på 1,3% pr. år af afdelingens gennemsnitlige formue under forvaltning.

Falcon Fondsmæglerselskab har dog givet en omkostningsgaranti, der sikrer at de samlede administrationsomkostninger ikke overskrider 1,69% for Falcon Danske Aktier Momentum og 1,74% for alle øvrige afdelinger. I praksis sker eventuelle (ned)justeringer af omkostningsniveauet ved at Falcon Fondsmæglerselskab reducerer rådgivningshonorarer fra de ovennævnte 1,3%

De eneste omkostninger, der ikke er omfattet af omkostningsgarantien, er handelsomkostningerne, eksempelvis kurtage og handelsskatter.

Ledelsen i Falcon Fondsmæglerselskab er selv medinvestorer i Falcon Invest fondene og har en interesse i at skabe gode afkast til medinvestorerne i Falcon Invest på fornuftig vis.

De samlede omkostninger

Baseret på formuen i de enkelte afdelinger ultimo juni 2021 og de kommende års budgetter, forventes afdelingernes samlede omkostninger for de kommende år at være som følger:

Indirekte handelsomkostninger er forklaret nærmere i denne PDF.

ÅOP

Den årlige omkostningsprocent (ÅOP) afhænger af de ovenfor beskrevne driftsomkostningers andel af den samlede formue under forvaltning i den enkelte afdeling, og vil således falde over tid, i takt med at formuen under forvaltning stiger.

Jævnfør branchestandarden tillægges investors emissions- og indløsningsomkostning med 1/7 del.

Dette ÅOP-tillæg udgør 0,057% for Falcon Danske Aktier Momentum og 0,071% for de øvrige afdelinger.

Varsling af HONORARændringer

Eventuelle stigninger i rådgivningshonoraret vil blive varslet i vores nyhedsbrev med mindst 1 måneds varsel.