Efter et vildt kursridt, der varede i 4 år, og som næsten 20-doblede kursværdien af Pandora-aktien, solgte vi i 2016 vores position i Falcon Danske Aktier Momentum. Det udgav vi en artikel om i maj 2017. Da Pandora A/S er et fantastisk eksempel på, hvordan en momentumstrategi virker i praksis, er tiden nu kommet til en opdatering.

Den forrige artikel blev udgivet på bagkanten af en nedtur for Pandora-aktien, der startede i 2016. Grafen herunder viser kursudviklingen for Pandora fra januar 2016 til november 2017, hvor aktien dannede en foreløbig bund samt tidspunkterne for salg af aktien i fonden.

MOMENTUM I DE FINANSIELLE MARKEDER

På linje med valueinvestering er momentuminvestering fra akademisk side et meget veldokumenteret og anerkendt fænomen. Fænomenet indebærer en tendens til, at de værdipapirer, der i en periode har givet de bedste afkast, har et højere forventet afkast end de værdipapirer, der har performet dårligst. Med andre ord: Køb og hold fast i vinderne og sælg/undgå taberne.

I Falcon Danske Aktier Momentum er strategien baseret på eksistensen af ”relativ momentum” i de finansielle markeder.

Med relativ momentum udvælges værdipapirer på baggrund af deres styrke relativt til andre værdipapirer ud fra en momentumberegning. Der skelnes ikke mellem positive eller negative afkast, men i stedet mellem hvilke værdipapirer, der har givet de bedste afkast relativt til dem, der har givet de dårligste afkast. Herefter købes de relativt bedste.

RELATIVE VINDERE FORBLIVER VINDERE

Med udgangspunkt i det danske aktieindeks viser figuren resultatet af den strategi, som vi har anvendt i Falcon Danske Aktier Momentum siden 2012.

Her ses det, at man ved konsistent at købe højmomentumaktier og undgå lavmomentumaktier ikke alene slår indekset på lang sigt, men også opnår et markant merafkast i forhold til udelukkende at købe aktierne med lavt momentum. Efter alle omkostninger.

FRA LAVMOMENTUM TIL HØJMOMENTUM

De aktier, der har den højeste relative styrke (højmomentum), købes enten ind eller bevares i porteføljen, mens de aktier, som viser den laveste relative styrke (lavmomentum), enten undgås eller sælges fra porteføljen.

For at udligne timingeffekter i forbindelse med porteføljeændringer sker køb og salg forskudt over tid, hvilket resulterer i en trinvis forøgelse eller trinvis reduktion af porteføljens aktievægte.

Relativt til de andre aktier i det danske eliteaktieindeks gik Pandora i 2020 fra at være en lavmomentumaktie, og dermed en aktie der skulle undgås, til at være en højmomentumaktie. Derfor har vi i igen løbende købt aktien ind til porteføljen.

Herunder ses en illustration af kursudviklingen for Pandora, udviklingen i aktiens styrke relativt til andre aktier samt vores køb i 2020. Pr. 13. november er afkastet på positionen i Pandora A/S på 51,8%, mens det danske OMX Large Cap GI-indeks i samme periode er steget med 16,5%.

INVESTERING UDEN FØLELSER

Vi fastholder aldrig et enten positivt eller negativt syn på en aktie. Som momentuminvestorer forholder vi os til en empirisk baseret forventning om, at relative vindere vil forblive vindere, og relative tabere vil fortsætte med at underperforme vinderne. Derfor solgte vi Pandora i 2016. I 2020 købte vi igen, fordi aktiens relative momentum blev stærkt. Hvis aktiens relative momentum falder i styrke er vi tro mod strategien og sælger. Empirien dokumenterer klart, at det er den bedste strategi.

Oplysningerne i dette materiale er udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheder og værdipapirer omtalt i materialet, i Falcon Invest eller andre værdipapirer, ligesom de ikke kan betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i dette materiale.