For snart to år siden udgav vi en artikel, hvor vi brugte Pandora A/S som case for, hvordan en momentumstrategi virker i praksis. Tiden er nu kommet til en opdatering på, hvordan det er gået siden, og hvordan vi i dag ser på Pandora som investeringscase ud fra en momentuminvestors perspektiv.

Den forrige artikel blev udgivet på bagkanten af en optur for Pandora aktien. En optur, der startede i 2011-2012. Fire år efter, i 2016, ebbede stigningstakten ud, og relativt til mange af de andre aktier i C20/C25 indeksene, begyndte aktien at miste momentum.

KURSUDVIKLING I DANSKE AKTIER

Grafen herunder viser kursudviklingen for de danske C25 aktier de seneste 12 måneder. Her ses det, hvordan Pandora siden 2. kvartal 2016 stille og roligt mistede sin status som højmomentumaktie, og hvordan mange af de andre aktier i indekset, specielt i oktober 2016, begyndte at trække fra den.

RELATIVE VINDERE VIL FORBLIVE VINDERE

I vores børsnoterede investeringsfond Falcon Danske Aktier Momentum er strategien baseret på eksistensen af ”relativ momentum” i de finansielle markeder. Fænomenet indebærer en tendens til, at de værdipapirer, der i en periode har performet bedst, har et højere forventet afkast end de værdipapirer, der har performet dårligst. Med andre ord: Køb og hold fast i vinderne og sælg/undgå taberne. Det er fra akademisk side et meget veldokumenteret og anerkendt fænomen.

Ved anvendelse af relativ momentum udvælges værdipapirer på baggrund af deres styrke relativt til andre værdipapirer ud fra en momentumberegning. Der skelnes ikke mellem positive eller negative afkast, men i stedet mellem hvilke værdipapirer, der har givet de bedste afkast relativt til dem, der har givet de dårligste afkast. Herefter købes de relativt bedste.

MOMENTUM SLÅR INDEKSET

Med udgangspunkt i C20 indekset, viser figuren herunder resultatet af en simulering tilbage til 2001 af den strategi, vi siden 2012 har anvendt i Falcon Danske Aktier Momentum. Det kan ses, at man ved konsistent at købe højmomentumaktier og holde sig fra lavmomentumaktier, ikke alene slår indekset på lang sigt, men også opnår et markant merafkast i forhold til udelukkende at købe aktierne med lavt momentum.

FRA HØJMOMENTUM TIL LAVMOMENTUM

Relativt til de andre aktier i C20/C25-indeksene har Pandora i 2016 og 2017 mistet momentum, og er dermed gået fra at være en højmomentumaktie til i dag at være en lavmomentumaktie. Derfor har vi i Falcon Danske Aktier Momentum løbende solgt ud af vores beholdning af Pandora aktier i overensstemmelse med strategien, hvor første fjerdedel blev solgt i september 2016 og sidste i april 2017. Den gradvise reduktion i positionen kan ses i figuren herunder.

Frasalget af den sidste fjerdedel, der lukkede vores position i Pandora, blev foretaget til kurs 707. Det var planlagt til, og blev derfor udført, den første handelsdag efter påske, hvor aktien viste sig at falde kraftigt fra morgenstunden og endte dagen med et fald på over 12%. Den er den slags, der kan rubriceres under kategorien ”timing-uheld”. Samtidig havde vi også solgt en fjerdedel i januar 2017 til kurs 895, hvilket kan kategoriseres som ”timing-held”.

UDLIGNING AF TIMINGEFFEKTER

For at udligne timing-effekter over tid i forbindelse med porteføljeændringer, er alle porteføljer i hver af vores Falcon Invest investeringsfonde delt op i 4 overlappende delporteføljer. Disse delporteføljer re-allokeres forskudt af hinanden, hvilket resulterer i en trinvis forøgelse eller trinvis reduktion af de forskellige aktieeksponeringer, vi har i porteføljen.

Jævnfør strategien i Falcon Danske Aktier Momentum har vi også her overlappende delporteføljer. Læs mere herom i artiklen Sådan reducerer vi timingrisiko i vores porteføljer.

AT SKILLES OG FINDE SAMMEN IGEN

Efter et langt ægteskab med Pandora, hvor vi har haft aktien i porteføljen i 4 år, er vi nu blevet nu blevet skilt og har ikke længere aktier i selskabet, da Pandora har mistet momentum relativt til andre aktier i C25 indekset. Vi har dog ikke af den grund et ”negativt syn” på aktien. Der er måske andre gode grunde til fortsat at være aktionær i Pandora – bare ikke ud fra et momentumperspektiv.

Som momentuminvestorer forholder vi os til en empirisk baseret forventning om, at relative vindere vil forblive vindere, og relative tabere vil fortsætte med at underperforme vinderne. Derfor er vi blevet skilt fra Pandora.

Hvis aktien igen en dag opnår godt momentum relativt til de andre aktier i C25 indekset, gifter vi os gerne og køber den – på grund af delporteføljekonceptet – trinvist igen.

Oplysningerne i dette materiale er udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheder og værdipapirer omtalt i materialet, i Falcon Invest eller andre værdipapirer, ligesom de ikke kan betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i dette materiale.