Value & Momentum - Investeringsfaktorer med højt afkast - Lær mere
DA | EN
Farvede æg i kurv

Value & Momentum

Value og momentum er to investeringsfaktorer, der begge vedvarende har givet et højt merafkast på tværs af geografiske regioner og aktivklasser. Research viser, at man kan reducere udsvingene og få mere stabile langsigtede afkast af sin formue ved at benytte begge faktorer samtidigt.

Value

De fleste banker og investeringsforeninger benytter valuefaktoren – også kendt som fundamental analyse – til at udvælge deres investeringer. Her forsøger man via finansielle nøgletal at finde lavt prissatte værdipapirer ud fra en forventning om, at kursen vil stige til såkaldt fair value. Det giver god mening og er en veldokumenteret og fornuftig måde at investere på.

Momentum

En anden velanset og akademisk veldokumenteret investeringsfaktor er momentum, der er en påvist tendens til, at markeder eller aktier, der er steget eller faldet mest inden for det seneste halve til hele år, har tendens til henholdsvis at blive ved med at stige eller falde inden for det næste halve til hele år. At investere baseret på momentum går derfor, simplificeret set, ud på at købe tidligere vindere og sælge – eller undgå at købe – tidligere tabere.

 

The premier anomaly is momentum

Eugene Fama, Nobelprismodtager i økonomi 2014

Momentum har både i teori fra akademisk hold – og i praksis, blandt andet i Falcon Invest – givet højere afkast end markedsafkastet på tværs af både geografiske regioner og aktivklasser.

Value er der mange andre, der er eksperter i. Hos Falcon er vi eksperter i momentum.

Value og momentum kan med fordel kombineres

Value and Momentum Everywhere (2013), publiceret i det anerkendte tidsskrift The Journal of Finance, demonstrerer Clifford Asness, Tobias Moskowitz og Lasse Heje Pedersen, hvordan en samtidig eksponering mod value og momentum med fordel kan fungere i et strategisk samspil med hinanden. Undersøgelsen dækker 5 forskellige aktivklasser over en periode på 40 år og viser, at der eksisterer en statistisk signifikant negativ korrelation mellem value- og momentumstrategier på tværs af aktivklasser. Det vil sige, at når det går godt for den ene, går det typisk mindre godt for den anden. Undersøgelsen viser også, at en simpel ligevægtet kombination af value og momentum kan give højere afkast og samtidig sikre bedre afkaststabilitet end de 2 investeringsfaktorer giver hver for sig. Med andre ord: Det giver mening, og ikke mindst økonomisk gevinst, at sprede sine investeringer på blandt andet strateginiveau.

bedre risikojusterede afkast

Benytter man value- og momentumstrategier på samme tid, kan man opnå bedre risikojusterede afkast.

 

Grafer over kombinationsmuligheder for Value & Momentum

FORFATTER

René Engell, Porteføljemanager & Medinvestor i Falcon Invest

René er porteføljemanager i Falcon Fondsmæglerselskab A/S og har mange års erfaring med investering, hvor særligt behavioural finance har hans interesse. Hans uddannelsesmæssige baggrund er to bachelorgrader; én i psykologi og én i økonomi fra henholdsvis Københavns Universitet og CBS. Se video med René om hans virke i Falcon.

René Engell kan kontaktes på 71 99 28 80 eller via e-mail.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken