René Engell, Falcon Fondsmæglerselskab A/S

Hvad er momentum?

Momentum – også kendt som momentumfaktoren – er akademisk anerkendt.

Forskning har påvist, at der er større statistisk sandsynlighed for, at markeder eller aktier, der er steget eller faldet mest inden for det seneste halve til hele år, bliver ved med henholdsvis at stige eller falde inden for det næste halve til hele år. Køber man en brede portefølje af momentumaktier, har man således over tid god sandsynlighed for at slå en indeksinvestering.

At investere via momentum er en evidensbaseret måde at investere på, der handler om det, vi alle kender om prisudvikling via udbud og efterspørgsel; Køb ​​de værdipapirer/aktier​, der er størst efterspørgsel ​efter ​og undgå​ de​ værdipapirer/aktier​, der er​ mindst efterspørgsel​ efter​.

Investering via momentum har både i teori og praksis, blandt andet i Falcon Invest, givet højere afkast end markedsafkastet på tværs af både geografiske regioner og aktivklasser.

SÅDAN HAR VI SLÅET EN INDEKSINVESTERING

Siden 2012 har vores momentumstrategi med investering i danske aktier – per børsluk den 14. december 2018 – skabt et totalafkast på 233,0%, netto efter alle omkostninger. Det svarer til et merafkast på cirka 75%-point relativt til en passiv indeksinvestering i de danske OMXC20/25/Large Cap-indeks, der med geninvesterede udbytter i samme periode er steget 157,9%.

Grafen herunder viser pro anno nettoafkastet for vores danske aktiefond med højmomentumaktier. At afkastet er et nettoafkast betyder, at honorar til os og alle omkostninger er fratrukket.

I grafen vises også indeksafkastet og en simulation af samme strategi som i vores danske aktiefond, men hvor der i stedet for højmomentumaktier købes lavmomentumaktier.

Af grafen ses det, at man ved konsistent at købe højmomentumaktier – og holde sig fra lavmomentumaktier – ikke alene kan slå en passiv investering i indekset på langt sigt, men også kan opnå et markant merafkast i forhold til udelukkende at købe aktierne med lavt momentum.

Faktorinvestering – Akademisk veldokumenteret

Investering ud fra momentum er, på linje med valueinvestering, en akademisk veldokumenteret investeringsstrategi, der er fordelagtig at have i sin portefølje.

At investere ud fra value- eller momentum er også kendt som faktorinvestering, hvor der udvælges aktier med bestemte favorable karakteristika (faktorer), der over tid har belønnet en disciplineret og langsigtet investor.

Value: Køb aktier der er billige målt på nøgletal

Simplificeret set er valuefaktoren en tendens til, at værdipapirer, for eksempel aktier, der er billige målt på finansielle nøgletal (valueaktier) over tid har outperformet aktier, der er dyre målt på finansielle nøgletal (vækstaktier).

Valueaktier har historisk set klaret sig bedre end dyrt prissatte vækstaktier, ligesom de typisk også har klaret sig bedre end investering i et bredt aktieindeks, for eksempel det danske C25 aktieindeks hvilket svarer til, at man investerer i alle 25 aktier i aktieindekset. Som valueinvestor køber man kun de af de 25 aktier, der er billige målt nøgletal.

The premier anomaly is momentum

Eugene Fama, Nobelprismodtager i økonomi 2014

The premier anomaly is momentum

Momentum: Køb de bedst performende aktier

Simplificeret set er momentum en påvist tendens til, at de aktier, der det seneste halve til hele år har haft den mest stigende prisudvikling, også over det kommende halve til hele år vil give bedre afkast end de aktier, der har haft den mindst stigende prisudvikling.

Momentumstrategien går derfor ud på at købe eller holde fast i godt performende aktier og sælge, eller undgå at købe dårligt performende aktier. Ud over vores gode resultater med momentum i Falcon Invest er det fra akademisk hold påvist, at der kan opnås et markant merafkast over tid – en såkaldt præmie – ved at investere på denne måde.

Momentumeffekten er i den akademiske research blevet dokumenteret på tværs af lande, regioner, sektorer og aktivklasser. Den er ovenikøbet blevet observeret over meget lange tidsperioder og har derfor været vedvarende over tid.

MERAFKAST PÅVIST LANGT TILBAGE I HISTORIEN

Momentum er en akademisk velundersøgt og anerkendt investeringsfaktor, der er påvist at have givet merafkast langt tilbage i historien på tværs af både lande og aktivklasser. Vi har samlet noget af den akademiske research her.

En udbredt misforståelse

Mange tror, at momentumstrategier klarer sig dårligere end andre investeringsstrategier i faldende aktiemarkeder. Det kan til tider forekomme, men vores research og faktiske resultater i Falcon Invest viser, at det ikke altid er rigtigt. For eksempel lå vores fonde med europæiske og danske aktier på henholdsvis 1. og 3. pladsen på Morningstars liste over bedst performende danske investeringsfonde i 1. kvartal 2018, hvor verdensaktiemarkedet for året var faldet med ca. 4%.

En af grundene til vores bedre performance er, at vi i Falcon Invest bruger risikojusterede momentumberegninger og delporteføljer for at mindske tilbagefald i vores fonde og skabe bedre langsigtede afkast til vores medinvestorer.

Kombinér VALUE OG Momentum

Som investor er det fornuftigt og fordelagtigt at diversificere sine midler på både værdipapir- og aktivklasseniveau, men det kan/bør også gøres på strateginiveau.  Det er for eksempel veldokumenteret, at momentumbaserede og valuebaserede investeringsstrategier komplimenterer hinanden godt, fordi de er lavt korrelerede. Læs mere om forskningen på siden Value & Momentum.

René Engell, Falcon Fondsmæglerselskab A/S

FORFATTER

René Engell, Porteføljemanager & Medinvestor i Falcon Invest

René er porteføljemanager i Falcon Fondsmæglerselskab A/S og har mange års erfaring med investering, hvor særligt behavioural finance har hans interesse. Hans uddannelsesmæssige baggrund er to bachelorgrader; én i psykologi og én i økonomi fra henholdsvis Københavns Universitet og CBS. Se video med René om hans virke i Falcon.

René Engell kan kontaktes på 71 99 28 88 eller via e-mail.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken