Falcon Europe Momentum - Teknisk strategibeskrivelse - Bliv klogere
DA | EN
Falcon Europe Momentum - Investering i europæiske eliteindeks aktier i MCSI Europe

Falcon Europe Momentum – Teknisk strategibeskrivelse

Målet i Falcon Europe Momentum er at levere bedre absolutte og risikojusterede afkast end iShares STOXX Europe 600 ETF’en, der dækker 600 aktier og cirka 85% af aktiemarkedsværdien i udviklede europæiske lande. Der investeres udelukkende i aktier fra sammenligningsindekset og dermed kun i europæiske eliteaktieindeks for at sikre investering i de største og mest let omsættelige børsnoterede selskaber i Europa.

Video af strategibeskrivelsen nedenfor kan ses her.

Strategi

Hos Falcon benytter vi den akademisk anerkendte momentumfaktor til vores investeringer. Teknisk set korrigerer vi for standardafvigelsen for at opnå mere stabile afkast i forhold til traditionel momentum, og strategien i Falcon Europe er derfor løbende at justere porteføljen til – på tværs af landegrænser – at indeholde de large cap aktier i Europa, der er i bedst momentum set ud fra et risikojusteret synspunkt.

Sektoreksponeringer er begrænset til 25% af porteføljemidlerne per sektor, ligesom strategien er såkaldt long only og ikke benytter gearing.

Diversifikation og overperformance

Research viser, at man skal have en fornuftig spredning af sine aktier for at undgå at eksponere sig for meget mod blandt andet selskabsspecifikke risici, og porteføljen bør derfor ikke bestå af for aktier. Samtidig skal porteføljen heller ikke indeholde så mange aktier, at både risiko og afkastmuligheder spredes så meget, at man opnår indekslignende afkast. Med andre ord; Det gælder om at sprede risikoen ved at investere i et vist antal aktier, men ikke for mange aktier, da man herved ikke kan opfylde sit mål om at opnå bedre afkast end en simpel indeksinvestering.

I Falcon Europe diversificerer vi investeringerne således at porteføljen typisk består af 50-60 forskellige aktier. Dette antal sikrer en fornuftig risikospredning samtidig med, at porteføljen er tilpas koncentreret til, at vi kan levere bedre afkast end investering i alle 600 aktier i det europæiske sammenligningsindeks.

Introduktion til delporteføljer

Har man kun en enkelt portefølje af aktier, hvor man udskifter dele af porteføljen med et vist interval, kan man blive påvirket af timing-held eller timing-uheld, hvilket i høj grad påvirke det langsigtede afkast i enten opadgående eller nedadgående retning. Det er naturligvis er godt, hvis det er i opadgående retning, men det kan man ikke sikre, og for at mindske effekten af reallokeringstiming anvender vi derfor 4 overlappende delporteføljer med 30 aktier i hver. De reallokeres forskudt af hinanden, og vil alligevel ofte have et stort antal overlappende aktier, hvorfor vi sammenlagt typisk har de tidligere nævnte 50-60 forskellige aktier i den samlede portefølje.

Delporteføljer i praksis

Boksplottet nedenfor viser et simpelt eksempel med udgangspunkt i danske aktier købt baseret på momentum. Her ses hvordan det annualiserede afkast for en enkeltstående portefølje med de største danske aktier fordeler sig ved forskellige startperioder og forskellige re-allokeringsintervaller fra 5 til 7 måneder.

Selvom man kun har én portefølje, viser boksplottet at investering via momentum slår det brede danske eliteaktieindeks, her vist med grøn linje. Udfaldsområdet befinder sig mellem 17 til 23% p.a., altså et forholdsvis bredt udfaldsområde på 6%.

Det tilføjede boksplot til højre nedenfor viser effekten af at have 4 overlappende delporteføljer. Ved at introducere disse overlappende delporteføljer indsnævres udfaldsrummet til 2-3%. Her bliver timing-held og timing-uheld i mindre grad væsentlige, og at have flere delporteføljer sikrer således, at man opnår mere stabile afkast.

Reallokering og rebalancering af delporteføljerne

I praksis betyder den forskudte reallokering af delporteføljerne, at der, på baggrund af aktuelt momentum, hvert halve år i hver delportefølje tages stilling til, om der er aktier, der skal skiftes ud med andre. Derudover rebalanceres alle delporteføljerne en gang årligt til indbyrdes ligevægt.

Investering på empirisk grundlag

Strategien i Falcon Europe Momentum er stærkt teoretisk funderet i forskning fra akademisk hold. Derudover har den i praksis i Falcon Invest vist sin evne til at skabe bedre afkast end markedsafkastet, uafhængigt af subjektive vurderinger fra skiftende porteføljemanagere. Den eksekveres via faste, foruddefinerede processer for at sikre, at investeringsbeslutningerne kontinuerligt træffes på et ensartet grundlag. Beslutningerne er dermed konsistente over tid, hvilket vi anser som væsentligt i forhold til at sikre det langsigtede afkastpotentiale i Falcon Europe Momentum.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken