Sådan reducerer du timingrisiko i din portefølje - Læs mere
DA | EN
Timingrisiko ved investering i aktier

Sådan reducerer du timingrisikoen i din portefølje

Målet for de fleste investorer er at opnå et godt langsigtet afkast på deres aktieinvesteringer – og gerne et højere afkast end markedsafkastet, da de ellers i stedet for at investere i enkeltaktier ligeså godt kunne købe f.eks. en indeks-ETF eller investere i en investeringsforening.

At opnå højere afkast handler i høj grad om timingheld og -uheld, og det er faktisk forholdsvis nemt at reducere disse timingeffekter uden at gå på kompromis med din valgte investeringsstrategi. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi som professionelle forvaltere reducerer timingeffekter i vores fonde i Falcon Invest – og hvordan du kan bruge samme metode i din egen portefølje.

Havde du købt aktier i Novo Nordisk i 1999, ville dit afkast i 2017 være 800%-point større eller mindre afhængig af, hvilken dag i 1999 du købte. Dit afkast på en given aktieinvestering påvirkes således i høj grad af, hvornår du køber eller sælger.

Timing har indflydelse på afkastet

Tidspunktet for, hvornår du som investor starter dine investeringer/din portefølje op, vil ofte være helt tilfældigt valgt, blandt andet fordi den optimale startdato ikke på forhånd kan forudsiges, eller fordi de fleste blot investerer den dag, de har pengene til det.

Du kan derfor være heldig eller uheldig at investere i en aktie eller starte din portefølje op enten lige før eller efter en markedskorrektion (prisfald), eller – nok mere realistisk – et sted der imellem. Det indebærer, at det efterfølgende afkast vil variere alt efter, hvornår du købte en eller flere aktie / startede porteføljen op.

Et simpelt eksempel

Et simpelt eksempel på timingrisiko er, hvis du kun køber én aktie på et vilkårligt tidspunkt. Købte du, som ovenfor nævnt, for eksempel Novo Nordisk på en vilkårlig dag i 1999, ville det højest mulige opnåede akkumulerede afkast i 2017 være på 2.724% – og det lavest mulige akkumulerede afkast være 1.930%. Forskellen over 18 år er altså på hele 800 procentpoint og skyldes alene timingheld eller -uheld (timingrisiko).

I en portefølje med flere/mange aktier opstår den samme timingrisiko. Starter man en portefølje op den første dag i et givent år, giver det ét efterfølgende afkast. Starter man en portefølje med de samme aktier op for eksempel 5 uger efter, vil det fremtidige afkastet for denne portefølje være forskelligt fra den første selvom porteføljerne indeholder præcis samme aktier.

DELPORTEFØLJER HÅNDTERER TIMINGHELD OG -UHELD

En mulig måde hvorpå du kan håndtere timingrisikoen i din portefølje, uden at gå på kompromis med din strategi, er at dele din portefølje op i mindre, overlappende delporteføljer.

I delporteføljer anvender du din strategi som sædvanligt, men reallokerer delporteføljerne forskudt af hinanden med samme tidsmæssige interval. En reallokering er det tidspunkt, hvor der tages stilling til om den aktuelle portefølje består af de ”rigtige” aktier i forhold til, hvad din strategi foreskriver.

Et eksempel fra vores verden i Falcon Invest: I vores porteføljer tages der stilling til, om den aktuelle portefølje består af de aktier, der aktuelt er i bedst momentum relativt til andre aktier. Består porteføljen ikke af de aktier, der har bedst momentum, udskiftes der i porteføljen således, at den igen udelukkende indeholder sådanne aktier.

Figuren herunder viser konceptet omkring delporteføljer med forskudte reallokeringsintervaller.

KØB OG SÆLG AF FLERE OMGANGE

En anden og mere lavpraktisk måde at opnå et lignende resultat på er, at fordele dine køb eller salg af enkeltaktier over en længere periode. Hvis du for eksempel har bestemt dig for, at du vil købe for 100.000 kr. af en aktie til din portefølje, så kan du enten købe for hele beløbet i dag eller købe for 25.000 kr. over 4 gange med X ugers mellemrum. Derved mindskes sandsynligheden for at købe på et mindre gunstigt tidspunkt, der alene kan skyldes kortsigtede markedsbegivenheder og derfor intet har at gøre med afkastpotentialet for den specifikke aktie.

Falcon Danske Aktier – Et praktisk eksempel

Hvis vi anvender vores fond Falcon Danske Aktier Momentum som eksempel, er vores valgte reallokeringsinterval heri hver 25. uge. Her tages der tages stilling til, om den aktuelle portefølje består af de værdipapirer i det danske C25-aktieindeks, der aktuelt har bedst momentum. Grundet det valgte reallokeringsinterval på 25 uger, kan en Falcon Danske Aktier delportefølje startes op på 25 forskellige historiske tidspunkter, hvilket derfor også giver 25 forskellige afkastmuligheder. Forskellen mellem disse afkastmuligheder kan være relativt stor på trods af, at der er tale om nøjagtigt den samme investeringsstrategi med nøjagtigt samme investeringsramme (de aktier, strategien kan vælge i mellem). Den eneste forskel er tidspunkterne for reallokeringen.

Vores beregninger viser, at forskellen mellem det historisk højest og lavest mulige afkast i Falcon Danske Aktier Momentum er på 4,0% pro anno over en periode på 16 år. Det er en akkumuleret forskel på over 400 procentpoint og dermed en meget håndgribelig timingeffekt – eller risiko, om man vil. Selvom strategien er så robust, at det lavest mulige afkast ligger langt over markedsafkastet (man høster en momentumpræmie uanset hvad), er det rent held eller uheld, om man får det højeste eller laveste afkast. Den eneste forskel ligger i tidspunktet for opstart af porteføljen/delporteføljerne.

Ved i stedet at konstruere og fordele investeringerne på for eksempel 4 overlappende delporteføljer, der reallokeres hver 25. uge forskudt af hinanden med 6-7 ugers mellemrum, går vi fra at have 25 afkastmuligheder til kun at have 6. Helt konkret betyder det i eksemplet med Falcon Danske Aktier, at vi går fra at have et afkastspænd på 4,0% pro anno (470 procentpoint for de 25 enkeltstående porteføljer) til et afkastspænd på mellem 0,6% og 70 procentpoint fordelt på 6 mulige udfald. Det er væsentligt mere attraktivt ud fra en timingrisiko-betragtning. Det samlede billede kan ses herunder.

Mindre omsætningshastighed 

En positiv sideeffekt ved overlappende delporteføljer er en reduktion i omsætningshastigheden. Figuren herunder viser et eksempel på aktivklasseallokeringen over tid for strategien i Falcon Flex Momentum med brug af henholdsvis 1 enkeltstående portefølje og 4 overlappende delporteføljer.

Konklusion

Ved at bruge overlappende delporteføljer og købe/sælge en position i en aktie over en længere periode frem for på én gang, påvirkes dine porteføljes afkast mindre af forskellige kortsigtede markedsbegivenheder. Derved kan du reducere timingeffekter og få et mindre muligt udfaldsrum for dit fremtidige afkast, der mindsker usikkerheden i forhold til dit fremtidige afkast samtidig med at omsætningshastigheden – og dermed handelsomkostningerne – i din portefølje nedbringes. Det er alt i alt meget attraktive elementer i den løbende porteføljepleje.

 


Nærværende artikels oplysninger er udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheder og værdipapirer omtalt i artiklen, i Falcon Invest eller andre værdipapirer, ligesom de ikke kan betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne artikel. Der tages forbehold for eventuelle fejl.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken