Risikomærkning af investeringsprodukter. Få et nemt overblik her.
DA | EN
Morten Trebbien, Kundedirektør, Falcon Invest

Risikomærkning af investeringsprodukter

Alle værdipapirer, som udbydes til detailkunder – det vil sige alle privatkunder samt de fleste erhvervskunder – skal være risikomærket rød, gul eller grøn. Nedenfor kan du se, hvilke typer værdipapirer, der er kategoriseret som henholdsvis grønne, gule og røde investeringsprodukter.

Alle afdelinger (investeringsfonde) i Falcon Invest falder ind under kategorien gul.

Kategorien Grøn
Indeholder investeringsprodukter, hvor risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.

Eksempler:

 • Danske statsobligationer udstedt i DKK og EUR.
 • Statsobligationer udstedt af eurolande med bruttogæld på mindre end 110 procent af landets BNP i EUR og DKK.
 • Realkreditobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter.

Kategorien Gul
Indeholder investeringsprodukter, hvor der er risiko for at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.

 • Aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, f.eks. Novo Nordisk og Carlsberg
 • Andele i kapitalforeninger, som investerer i henhold til investeringsbegrænsningerne i medfør af §§ 157 a og 157 b i lov om finansiel virksomhed
 • Statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR
 • Erhvervsobligationer, der er optaget til
  handel på en alternativ markedsplads eller et reguleret marked, f.eks.
  Nasdaq OMX.
 • Udenlandske realkreditobligationer, f.eks. svenske Stadshypotek AB.
 • Investeringsforeningsbeviser og ETF’er, der er UCITS-godkendt, herunder alle Falcon Invests investeringsfonde f.eks. Falcon Global Momentum.

Kategorien Rød
Indeholder investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller produkttyper, som er vanskelige at gennemskue.

Eksempler:

 • Alle hedgefonde
 • Aktier, som ikke er optaget til handel på et reguleret marked (unoterede aktier)
 • Øvrige fonde, der ikke er UCITS-godkendt
 • Exchange Traded Funds (ETF’er), der ikke er UCITS-godkendt
 • Strukturerede indlån og obligationer
 • Certifikater
 • Contract For Difference (CFD’er)
 • Credit Default Swap (CDS’er)
 • Optioner, futures, terminsforretninger,
  øvrige swaps og øvrige finansielle kontrakter, både på investering og valuta.

Yderligere information om risikomærkningen

I Danmark er der pr. 1. juli 2011 indført regler om risikomærkning af investeringsprodukter.

Ovenfor kan du se, de mest anvendte investeringsprodukttyper og den risikomærkning, som produkttyperne har fået jævnfør “Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter”. Ordningen er revurderet pr. 1. januar 2017.

Risikomærkningsordningen kombinerer den overordnede tabsrisiko og gennemskueligheden for hver produkttype. Risikomærkningen svarer derfor ikke til det risikobegreb, der normalt bruges i forbindelse med investering, hvor der f.eks. tages hensyn til risiko på udstederen af det konkrete produkt. Du skal være opmærksom på, at mærkningsordningen ikke kan stå alene som beslutningsgrundlag for din investering. Den er kun et supplement til den information, du bør indhente, inden du foretager en investering, eller til den rådgivning, du kan få hos din revisor, i banken eller af en investeringsrådgiver efter afdækning af din risikovillighed og investeringsprofil.

De grønne, gule og røde produkter opdeles desuden i syv kategorier, hvor kategori 1 anses som lav risiko og kategori 7 som høj risiko.

Investeringsrisiko er ifølge EU’s retningslinjer den annualiserede standardafvigelse af de ugentlige afkast over en 5-årig periode. Med andre ord: Udsvingene i de ugentlige afkast. Porteføljer uden 5 års historik udvides med historik fra deres respektive benchmark.

Som investor bør man være opmærksom på, at der kan være stor forskel på, hvor risikable produkterne inden for de forskellige kategorier er.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken