Momentumfaktoren - Bliv klogere på forskellige typer af momentum her
DA | EN

To typer af momentum

Momentum – også kendt som momentumfaktoren – er en akademisk anerkendt og påvist tendens til, at markeder eller aktier, der er steget eller faldet mest inden for det seneste halve til hele år, har tendens til henholdsvis at blive ved med at stige eller falde inden for det næste halve til hele år.

Indenfor den akademiske forskning om momentum skelner man mellem relativt og absolut momentum. Læs mere om de to typer af momentum herunder.

Relativt momentum

Med udgivelsen af Jegadeesh og Titman’s artikel Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency i 1993 blev begrebet relativt momentum, på engelsk kaldet cross-sectional momentum, både populariseret og videnskabeligt dokumenteret. Artiklen affødte efterfølgende en mangeårig forskningsinteresse for det fænomen, at gårsdagens vindere har en tendens til at også at være morgendagens vindere. En forskningsinteresse der stadig er meget stor.

Ved anvendelse af relativt momentum udvælges værdipapirer på baggrund af deres styrke relativt til andre værdipapirer ud fra en momentumberegning. Den akademiske standard for sådanne beregninger er typisk baseret på de seneste 12 måneders afkast, men der kan også foretages mere komplekse beregninger, der for eksempel tager hensyn til standardafvigelsen (kursudsving).

Med relativt momentum skelnes der ikke mellem positive eller negative afkast. I stedet sammensættes en portefølje ud fra hvilke værdipapirer, der har givet de bedste afkast relativt til dem, der har givet de dårligste afkast. Det gøres i en empirisk baseret forventning om, at relative vindere vil forblive vindere og relative tabere vil fortsætte med at underperforme vinderne.

Illustration af relativt momentum

Herunder et eksempel med et investeringsunivers bestående af 10 aktier, hvor de 5 aktier med det (relativt) højeste momentum købes til porteføljen:

Falcon invest relativ momentum strategi

Absolut momentum

Absolut momentum, på engelsk kaldet time-series momentum, har gennem adskillige år været et overset fænomen fra akademisk side og har levet i skyggen af den opmærksomhed, relativt momentum fik med Jegadeesh og Titman’s artikel.

Efter finanskrisen i 2008 steg interessen for forskning og investeringstilgange, der kunne dæmpe afkastvolatiliteten – og dermed udsvingene i investeringsafkastet. Det gav øget fokus på absolut momentum.

Den prisvindende danske økonom og professor på CBS, Lasse Heje Pedersen, har været en stor bidragyder i form af research inden for absolut momentum og har demonstreret, at det er et robust og vedvarende fænomen på tværs af aktivklasser. Artiklen Time Series Momentum fra 2012 af Tobias J. Moskowitz, Yao Hua Ooi og Lasse Heje Pedersen er et af de mest kendte bidrag.

En portefølje baseret på absolut momentum sammensættes ud fra, hvilke værdipapirer, der har positivt momentum, mens værdipapirer med negativt momentum udelades af porteføljen. Ved anvendelse af absolut momentum foretages derfor ingen relative sammenligninger, og i stedet evalueres hvert værdipapir i forhold til sit eget momentum. Derved ses kun på, hvorvidt dette momentum er positivt eller negativt.

Ligesom med relativt momentum er den akademiske standard for absolut momentum at måle afkastet over de seneste 12 måneder, men også hér kan mere komplekse momentumberegninger anvendes.

Illustration af absolut momentum

Herunder er et eksempel med et investeringsunivers bestående af 10 værdipapirer, hvor kun de værdipapirer, der har absolut (positivt) momentum, købes til porteføljen:

Hvilke typer momentum benyttes i Falcon Invest?

I Falcon Invest anvender vi relativt momentum i udvælgelsen af aktierne i vores investeringsfonde Falcon Danske Aktier MomentumFalcon Europe Momentum, og Falcon Global Momentum. Momentumberegningerne er baseret på risikojusteret momentum omregnet til DKK, og tager således hensyn til aktiernes standardafvigelse (kursudsving).

I Falcon Flex Momentum anvender vi absolut momentum relativt til sammenligningsindekset for at afgøre, hvilke investeringsfaktorer fonden skal være investeret i. Jo flere faktorer der har en negativ momentumudvikling jo større andel af porteføljen omlægges til investeringer i brede globale markedsindeks.

 

FORFATTER

René Engell, Porteføljemanager & Medinvestor i Falcon Invest

René er porteføljemanager i Falcon Fondsmæglerselskab A/S og har mange års erfaring med investering, hvor særligt behavioural finance har hans interesse. Hans uddannelsesmæssige baggrund er to bachelorgrader; én i psykologi og én i økonomi fra henholdsvis Københavns Universitet og CBS. Se video med René om hans virke i Falcon.

René Engell kan kontaktes på 71 99 28 80 eller via e-mail.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken