Månedsrapport: Flex, Juni 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juni 2018

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017. Inden børsnoteringen var fondene unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.

Før 7. september 2017 er afkast og nøgletal fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der blev justeret i december 2017. Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

Årsafkast

Markedskommentar

Amerikanske aktier sluttede juni måned af med et plus, mens europæiske-, emerging markets- og aktier fra stillehavsområdet endte måneden lavere. Især aktier i emerging markets oplevede fald på grund af faldende råvarepriser.

Afkastudvikling

Afkastet for juni måned var i Falcon Flex Momentum -0,9%, mens afkastet i 2. kvartal var +2,7%. Samlet blev afkastet -1,0% for første halvår af 2018.

Strategien i Falcon Flex er at skabe gode langsigtede afkast og at opnå mindre kursudsving på mellemlang og lang sigt end en ren aktieinvestering ved at investere i forskellige aktivklasser og at skifte allokeringer afhængig af aktuelt momentum. Med hurtige skift i markederne, som der har været i første halvår af 2018, har Falcon Flex strategien svært ved at outperforme f.eks. verdensaktieindekset, der i samme periode er steget 2,5% målt i danske kroner. I sådanne perioder er det vigtigt at holde fast i strategien, for der vil igen komme perioder, hvor den kan outperforme.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Den planlagte reallokering i juni øgede vægtningen af amerikanske aktier, globale ejendomsaktier samt guld samtidig med at investeringerne i virksomhedsobligationer og emerging markets blev reduceret.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske primo og ultimo juli.

3 største POSITIVE BIDRAG

SegmentVægt
Amerikanske aktier35,0%
Globale ejendomsaktier4,4%
Virksomhedsobligationer9,6%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SegmentVægt
Emerging markets aktier7,0%
Guld7,7%
Råvarer5,9%

 

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

Vægt*Stigning**
iShares Trust Global REIT4,4%2,5%
iShares S&P 500 Min. Vol.1,0%1,4%
db x-trackers MSCI USA10,5%1,1%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

Vægt*Fald**
Vanguard Emerging Mkts.2,4%-4,7%
iShares Emerging Mkts.3,9%-4,6%
WisdomTree Cmdty. Index5,9%-4,3%

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande60,5%
Emerging markets7,6%
Obligationer18,2%
Råvarer5,9%
Ædelmetaller7,8%

Porteføljen opgjort i valuta

Amerikanske dollar52,3%
Euro25,6%
Japanske Yen4,7%
Britiske Pund3,8%
Øvrige13,6%

Sektorer

Finans17,2%
Konsumentvarer13,2%
Teknologi7,6%
Kommunikation7,4%
Industri6,8%
Forbrugsgoder6,5%
Energi3,8%
Øvrige5,7%

Lande

USA38,6%
Japan4,7%
England3,8%
Frankrig2,3%
Tyskland2,0%
Kina1,9%
Schweiz1,8%
Øvrige13,1%

Obligationsratings

AAA0,1%
AA0,9%
A3,7%
BBB5,0%
BB5,5%
CCC2,6%
CC eller mindre0,4%

Obligationstyper

Europæiske virksomhedsobligationer *9,6%
Europæiske højtforrentede obligationer **8,6%

* Investment-grade (høj kreditkvalitet)
** Non investment-grade (lav kreditkvalitet)

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
iShares Core S&P 500 ETFAktier i udviklede landeUSA12,1%
Vanguard FTSE Europe ETFAktier i udviklede landeEuropa12,0%
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFAktier i udviklede landeUSA10,5%
db x-trackers MSCI USAAktier i udviklede landeUSA10,5%
iShares Core EUR Corp Bond ETFVirksomhedsobligationerEuropa9,6%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.