Månedsrapport: C25, December 2017
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

December 2017

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en afdeling i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 7. september 2017. Inden børsnoteringen var afdelingerne unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.

ÅRSAFKAST

Porteføljen i kalenderåret

Det samlede årsafkast for 2017 (før og efter børsnoteringen) i Falcon Danske Aktier Momentum blev plus 16,7% (netto efter alle omkostninger) mod plus 15,1% for det danske C25 GI aktieindeks*, hvor handelsomkostninger skal fratrækkes. Årsafkastet er beregnet på baggrund af afkastet for det tidligere unoterede C25 investeringsselskab frem til børsnoteringen tillagt afkastet for den børsnoterede C25 afdeling efter børsnoteringen.

Samlet leverede vores strategi i Falcon Danske Aktier Momentum, hvor vi udvælger investeringerne blandt de største danske aktier og vægter dem efter deres relative momentum, igen positive merafkast i forhold til en simpel indeksinvestering.

En del af merafkastet blev skabt indtil medio året, hvor forspringet til C25-indekset blev øget, dels fordi vi var højt vægtet i aktier som for eksempel DSV, der fortsatte kursfremgangen, og dels ved at være undervægtet aktier, som faldt eller holdt op med at stige. Pandora er årets bedste case på dette, og et selskab vi i løbet af året også skrev en artikel om, der godt illustrerer, hvordan vores momentumstrategier virker.

Relativt til sammenligningsindekset toppede merafkastet i juli med plus 6,3%. Herefter blev det indsnævret, da de af C25-indeksets aktier, der var undervægtede i porteføljen, begyndte at performe godt igen. Novo Nordisk, som vi helt frasolgte i 2016, er godt et eksempel på dette og ligeledes Pandora, der begyndte at stige i november, efter at have faldet kraftigt hele året. Grundet nyt stigende momentum blev Novo Nordisk købt til porteføljen igen i november 2017.

En anden vigtig ting at påpege er, at momentumstrategien skabte diversifikation relativt til en mere traditionel valuebaseret portefølje. Havde man kombineret Falcon Danske Aktier Momentum med én af de bedst performende investeringsforeninger, der investerer i danske aktier (og som typisk følger en valuestrategi), ville man have været investeret i to strategier, som ofte har en lav korrelation med hinanden. Det skaber en attraktiv strategisk diversifikationseffekt, da strategiernes kursudsving er forskellige, hvilket udjævner udsvingene (sænker volatiliteten / standardafvigelsen) i ens samlede portefølje.

Porteføljen i december

Falcon Danske Aktier Momentum gav i december et plus på 1,1%, mens sammenligningsindekset steg med 1,5%.

December udviklede sig roligt efter en november måned med store fald for de danske eliteaktier. Nogle af de aktier, der kursmæssigt havde haft et dårligt 2017 (for eksempel Pandora) eller dårligt 2. halvår (for eksempel Vestas), oplevede pæne kursstigninger i december.

FLSmidth & Co., Novozymes og Jyske Bank, der tilsammen vægter med 10%, gav det største positive bidrag til december-afkastet, hvor førstnævnte steg med 5%. En undervægt i Genmab, der faldt med over 16% i december, bidrog ligeledes positivt til afkastet relativt til sammenligningsindekset. Primo 2017 indgik Genmab ellers med en vægt på over 10% i porteføljen, men ultimo august, da kursen lå over 1.300 kr., havde vi solgt alle vores Genmab aktier grundet faldende momentum for Genmab relativt til de andre af C25-indeksets aktier. Det har vist sig at være en god disposition.

Den største negative bidragsyder i december var Ørsted (det tidligere DONG Energy), der indgår med en vægt på 7,6%. Aktien faldt med næsten 7%. Undervægte i Novo Nordisk, som steg med 3,6% i december, og en stigning på 7% i Vestas, der faldt voldsomt i november, bidrog også negativt til afkastet relativt til sammenligningsindekset. Vestas vægtede med næsten 7% i porteføljen primo året, men medio april var alle Vestas-aktier solgt, og nedturen i aktien i november blev således undgået.

* OMX C25 GI er et mere ligevægtet og, efter vores mening, mere retvisende indeks end det almindelige OMX C25 indeks, da geninvesterede (GI) udbytter er medregnet.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
FLSmidth & Co B4,6%5,0%
Novozymes B2,6%4,8%
Jyske Bank2,4%4,6%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald
Ørsted7,6%-6,9%
Bavarian Nordic1,4%-4,8%
Nets A/S2,1%-0,3%

5 største investeringer

 AktieSektorVægt
DSVIndustri11,5%
GN Store NordTeknologi10,1%
TrygFinans8,3%
Chr. Hansen HoldingMaterialer8,2%
Willam Demant HoldingSundhed7,6%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapportering er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.