DA | EN
Lagerbeskatning - Fordele og ulemper

Lagerbeskatning: Fordele og ulemper

Investeringsbeviser i Falcon Invest beskattes efter lagerprincippet, og da konceptet omkring lagerbeskatning for mange er svært at forstå, har vi nedenfor lavet en kort opsummering af, hvad lagerbeskatning er samt fordele og ulemper herved.

Hvad er lagerbeskatning?

Ved lagerbeskatning bliver man, afhængig af om man  har en gevinst eller et tab på sine investeringsbeviser, hvert år enten beskattet eller får et skattefradrag. Det sker uanset, om man har solgt ud af sin beholdning i løbet af året eller ej.

Med andre ord opgøres årets realiserede og urealiserede kursgevinster samt kurstab ved årets afslutning, og at beskatningen eller fradraget beregnes ud fra den værdiændring, der har været i løbet af året.

Eksempel

Du har købt et investeringsbevis i en investeringsforening til kurs 100, og ultimo året er kursen steget til 115. Du skal nu betale skat af kursgevinsten, også selvom du ikke har solgt ud af din beholdning og dermed realiseret en gevinst.

Året efter falder kursen og slutter året i kurs 109. Nu får du i stedet et fradrag på 6 kr. (115 – 109), der kan modregnes i andre positive afkast (både lagerbeskattede og ikke-lagerbeskattede) samt i anden indkomst, og for de fleste er der derfor altid noget at modregne eventuelle tab i (læs mere om reglerne her).

Endnu et år efter er dine investeringsbeviser steget i værdi igen, og er nu 120 kr. værd per investeringsbevis. Nu vælger du at sælge dine investeringsbeviser, hvilket betyder, at du skal betale skat af kursgevinsten siden forrige år, altså betale skat af 11 kr. (120 – 109).

Fordele og ulemper ved lagerbeskatning

Den største ulempe ved lagerbeskatning er, at man er skattepligtig, uanset om man har realiseret en gevinst eller ej, og som investor er man derfor oftest nødsaget til at finde pengene til skattebetalingen et andet sted, f.eks. gennem salg af andre værdipapirer. Denne ulempe kan dog også være en indirekte fordel, da løbende beskatning gør, at man efter for eksempel 5-10 år med gode afkast i en investeringsforening ikke skal finde pengene til skattebetalingen efter et salg. Den skattebetaling har man nemlig løbende klaret undervejs. En anden fordel er, at man som investor kan få fradrag for et eventuelt tab, uanset om man har valgt at realisere tabet eller ej. Man behøver derfor ikke sælge sine investeringsbeviser for at få fradrag for et evt. tab til modregning i andre værdipapirer med gevinst eller i anden indkomst.

Skattesatser

Skattesatserne for såvel beskatning som fradrag afhænger af en lang række faktorer. Blandt andet af, om man investerer gennem et selskab, gennem virksomhedsskatteordningen, som privatperson med frie midler eller pensionsmidler. Skattesatserne er opsummeret på denne side.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken