Investorordbog - Investorens opslagsværk - Falcon Invest
DA | EN

Investorordbog

Har du også svært ved at forstå de mange investeringsbegreber? Nedenfor finder du investorordbogen, der beskriver og forklarer en lang række investeringsbegreber.

A

Absolut momentum

 • Ved anvendelse af absolut momentum sammensættes en portefølje af aktier/værdipapirer baseret på positivt momentum. Værdipapirer med negativt momentum udelades af porteføljen.
 • Ved absolut momentum foretages ingen relative sammenligninger. I stedet evalueres hvert enkelt værdipapir i forhold til sit eget momentum.

Aktiv Investering

 • Aktiv investering refererer til en investeringstilgang, hvor porteføljemanageren aktivt fortager investeringsbeslutninger, der har til hensigt at slå markedet.
 • Aktiv investering tilbyder derfor muligheden for et afkast, der ligger over markedsafkastet, men naturligvis også med risiko for at man opnår et lavere afkast end markedsafkastet.

Aktier

 • Aktier er værdipapirer der fungerer som ejerandele i en virksomhed der er etableret som et aktieselskab (A/S). Ejeren af aktierne i den pågældende virksomhed, har typisk mulighed for at være med til at træffe beslutninger på virksomhedens generalforsamling, samt modtage udbytte/dividende fra selskabet. Se hvordan vi investerer i aktier i vores fonde 

Aktiesparekonto

 • Aktiesparekonto er en ny investeringsmulighed, du kan benytte dig af fra primo 2019. Det er en særlig type investeringskonto, hvor du kan investere dine penge i børsnoterede aktier samt aktiebaserede, udbyttebetalende investeringsfonde. I starten kan du investere op mod 50.000 kr. på kontoen. Læs mere Aktiesparekonto 

Alpha

 • Alpha er forskellen mellem det faktiske afkast og det forventede afkast som funktion af følsomheden over for markedsrisikoen (beta). Dvs. Alpha er det merafkast, der er tilbage, når markedsrisikoen er fjernet.

AnomalieR

 • Anomalier, også kaldet børsabnormaliteter, er fænomener, der strider imod gængs finansiel teori og dermed ikke burde kunne eksistere i effektive og stærkt konkurrenceprægede (efficiente) markeder. Eksempler på dette er equity premium puzzle og low-risk anomaly.

Arbitrage Pricing Theory (APT)

 • Arbitrage Pricing Theory bygger videre på Capital Asset Pricing Model (CAPM) ved at foreslå, at afkastet på et aktiv kan forklares ud fra flere underliggende risikofaktorer end bare aktivets systematiske risiko (målt som betaværdien ift. en markedsportefølje). Disse faktorer kan både være af makroøkonomisk karakter, f.eks. ændringer i industriproduktion, eller være relateret til aktiens karakteristika, f.eks. value og momentum.

B

Beskatning

Beta

 • Betaværdien fortæller, om en aktiekurs svinger mere eller mindre end markedet som helhed og er således mål for variationen mellem afkastet for en enkelt aktie eller portefølje og det samlede aktiemarked.
 • En betaværdi på 1 betyder, at aktien svinger i takt med markedet, mens en betaværdi på 1,4 betyder at aktien svinger 40 procent mere end markedet.
 • Betaværdien udtrykker aktiens kurssvingninger i forhold til udviklingen i det generelle aktiemarked.

Brighter future

Bitcoin

 • Bitcoin er en såkaldt kryptovaluta, hvilket bedst kan beskrives som digital valuta, der fungerer uafhængig af banker og myndigheder.
 • Der er mange holdninger til bitcoins og flere eksperter har forskellig bud på bitcoins fremtid – Læs Bitcoin – en boble?

Børsen

 

 

 

C

Capital Asset Pricing Model (CAPM)

 • Capital Asset Pricing Model (CAPM) er en finansiel ligevægtsmodel, der tilsiger at den systematiske risiko (målt som betaværdien ift. en markedsportefølje/benchmark) er den eneste bestemmende faktor som forklaring for et aktivs forventede afkast. CAPM bygger videre på fundamentet for moderne porteføljeteori.

C 25

 • C 25 er en betegnelse for det danske C25 indeks der indeholder de 25 mest omsatte, børsnoterede danske aktier på Københavns Fondsbørs (Nasdaq OMX Copenhagen). Læs mere om C 25 
 • copenhagen large cap gi indeks

E

ETF

 • ETF’er er børsnoterede puljer af f.eks. aktier, der kan købes og sælges som én aktie. Køber du en ETF, der dækker S&P 100 aktieindekset i USA, svarer det til at eje en andel af alle 100 aktier i indekset. Det betyder, at du slipper for at købe 100 aktier, men i stedet blot køber én.

Equity premium / AKtiemarkedspræmie

 • Equity premium eller aktiemarkedspræmien refererer til det fænomen, at en bredt diversificeret portefølje af aktier konsekvent giver et højere gennemsnitsafkast end den risikofrie rente over tid.

Equity premium puzzle

 • Equity premium puzzle referer til den abnormalitet, at aktier historisk set har givet et højere afkast i forhold til statsobligationer end hvad der kan retfærdiggøres alene ud fra volatiliteten.

F

Faktorinvestering / Risikofaktor (overordnet begreb for value, momentum, smart beta)

 • Faktorinvestering er en overordnet evidensbaseret investeringsstrategi, hvor man investerer på en måde, der påviseligt har skabt et merafkast på lang sigt i de finansielle markeder. Læs mere i vores artikel om faktorinvestering.
 • Værdipapirer vælges på baggrund af egenskaber, der er forbundet med højere afkast, for eksempel værdiansættelsesniveauet eller kursmomentum (kursudviklingen).

Fondsbørs

 • Et organiseret marked for handel med værdipapirer.
 • Falcon Invest er noteret på Københavns fondsbørs kaldet Nasdaq OMX Copenhagen

Fondsmæglerselskab

 • Er i Danmark et aktieselskab, der rådgiver om / køber og sælger værdipapirer for investorer, bl.a. på fondsbørser, og som udfører en række andre finanstransaktioner, der tidligere var forbeholdt banker. Fondsmæglerselskaber er underlagt kontrol af Finanstilsynet og skal opfylde samme solvenskrav som banker. Det indebærer at besidde en ansvarlig kapital på mindst 8% af de risikovægtede aktiver. Sammen med børsmæglerselskaber udfører fondsmæglerselskaber funktioner, som tidligere blev udført af fondsbørsvekselerer.

Formuepleje

 • ”At arbejde med en formue så den vokser” definition fra, Dansk Sprognævns liste ”Nye ord – fra 1955 til i dag”.
 • Læs om Formuepleje med Falcon Invest

G

Gain To Pain Ratio

 • Gain to Pain Ratio sætter afkastet i relation til den risiko, der er løbet for at opnå afkastet og udgør summen af positive periodeafkast (f.eks. ugeafkast) i forhold til summen af negative afkast.
 • En Gain to Pain Ratio på over 1 er godt, da det angiver, at der har været mere upside end downside.

I

Investeringsforening

 • En investeringsforening har til formål at administrere beholdningen af de værdipapirer foreningen besidder og at skabe afkast herved. Som investor, kan du købe et investeringsforeningsbevis (investeringsbevis) og således komme til at eje en del af investeringsforeningen. Investorerne i en investeringsforening overlader  markedsovervågning, værdipapirvalg samt risikospredning af deres investeringer til investeringsforeningen. Se også hvad du bør overveje når du skal vælge den bedste investeringsforening 

Investeringsbevis

 • Investeringsbeviser kaldes også for investeringsforeningsandele eller kapitalforeningsandele. Et investeringsbevis “samler” flere værdipapirer i ét papir. Når du køber et investeringsbevis i en fond/afdeling, samles pengene i en fælles pulje med de øvrige investorers penge, og puljen udgør dermed afdelingens samlede formue.

Idiosynkratisk risiko

 • Idiosynkratisk risiko knytter sig til den enkelte aktie og kan dermed, i modsætning til systematisk risiko, diversificeres væk ved at kombinere flere aktier i en portefølje jævnfør moderne porteføljeteori.

K

Kapitalforening

 • En kapitalforening er, som navnet antyder, en forening (række) af investorer, der investerer i forening. Det giver typisk en række fordele som f.eks. lavere omkostninger. Til gengæld kan kapitalforeninger f.eks. geare investeringerne og dermed tage større risici end det er tilladt i for eksempel investeringsforeninger. Man skal derfor som investor være ekstra opmærksom, når man investerer i kapitalforeninger.

L

Low-risk anomalies / LAv volatilitet

 • Refererer til tendensen til at lav-beta/lav-volatile aktier, gennemsnitlig set, har givet et højere risikojusteret afkast end høj-beta/høj-volatile aktier.

Langsigtet investering

M

Makroøkonomiske faktorer

 • Makroøkonomiske faktorer er konjunktur-relaterede faktorer såsom BNP, industriproduktionen og uventet inflation.

Momentum Investering

 • Hvad er momentum? 
 • Momentum er en akademisk anerkendt  tendens til, at markeder eller aktier, der er steget eller faldet meget inden for det seneste halve til hele år, har tendens til henholdsvis at blive ved med at stige eller falde inden for det næste halve til hele år. Momentuminvestering går ud på, at købe eller holde fast i aktier der performer godt, og sælge eller undgå at købe dårligt performende aktier.
 • Momentum er den investeringsfaktor, vi benytter i Falcon Invest.

Maximum drawdown / Maksimalt tilbagefald

 • Maximum drawdown (maksimalt tilbagefald) angiver hvor meget værdi der i en given periode maksimalt er tabt fra et toppunkt i porteføljeværdien og frem til et efterfølgende lavpunkt.

Moderne porteføljeteori

 • Moderne porteføljeteori er en teori omkring, hvordan risikoaverse investorer kan konstruere en portefølje, der enten maksimerer afkastet for en given standardafvigelse eller minimerer standardafvigelsen for et givent afkast. Med teorien opstod også konceptet omkring diversifikation, da et af de store bidrag fra moderne porteføljeteori er, at virksomhedsspecifikke risici kan diversificeres væk. Moderne porteføljeteori er udviklet af Harry Markowitz, der modtog en nobelpris for dette.

Millionærklubben

P

Passiv Investering

 • Passiv investering handler oftest om at følge et eller flere indeks i stedet for aktivt at vælge, hvilke aktiver, der investeres i. En passiv investeringsstrategi kan implementeres meget let og billigt via såkaldte ETF’er. Ydermere kræver en sådan strategi minimal løbende pleje.
 • Passiv investering tilbyder muligheden for lave omkostninger og et markedslignende afkast.

P/E (Price/Earning)

 • P/E eller Price/earnings angiver forholdet mellem kursen på en aktie og selskabets resultat pr. aktie (EPS). P/E anvendes til at vurdere om en aktie er over- eller undervurderet.
 • P/E kan enten beregnes ud fra historiske tal eller fremtidige estimater. En P/E på f.eks. 11 fortæller, at investoren skal betale 11 kr. for hver 1 kr. overskud i selskabet.
 • P/E er ofte høj, når investorerne tror på, at et selskab har højt vækstpotentiale.

PVGO (Present value of growth opportunities)

 • PVGO (Present value of growth opportunities) er nutidsværdien af potentielle fremtidige vækstmuligheder.
 • En høj PVGO kan indikere, at et selskab har stor værdi, men at potentialet først bliver realiseret senere.

Plowback Ratio

 • Plowback Ratio fortæller, hvor meget profit der geninvesteres i selskabet frem for at blive udbetalt som udbytte.
 • Høj Plowback Ratio: Typisk nye, hurtigt voksende selskaber, med fokus på høj vækst, som derfor geninvesterer profit for at opnå yderligere vækst.
 • Lav Plowback Ratio: Typisk ældre og modne selskaber med lavere vækstrater, hvor der i stedet udbetales mere i udbytte.

R

Rebalancering

 • Rebalancering er en proces hvorved man sælger/køber aktier for at balancere aktievægtene i ens portefølje tilbage til den oprindelige fastlagte allokeringsvægt. Rebalancering sker periodisk, typisk med et fast interval.

RelativT Momentum

 • Ved anvendelse af relativt momentum udvælges værdipapirer på baggrund af deres styrke relativt til andre værdipapirer ud fra en momentumberegning.
 • Relativt momentum skelner ikke mellem positive og negative afkast. I stedet sammensættes en portefølje ud fra hvilke værdipapirer, der har givet de bedste afkast, relativt til dem der har givet de dårligste afkast.

Reversal effect

 • Er tendensen til at aktier, der over en periode på et par år har opnået et relativt højere afkast, opnår et lavere afkast fremadrettet. Med andre ord, fremtidige afkast er negativt korreleret med tidligere afkast.

ROE

 • ROE (Return on Equity) er et målepunkt for effektivitet, og dermed mere end et mål for profit
 • Stigende ROE fortæller om et selskabs evne til at generere profit uden at tilføje yderligere kapital og om ledelsens evne til at implementere aktionærernes kapital i selskabet.
 • Jo højere ROE, jo bedre.

Renters rente

 • Renters rente (kapitalfremskrivning) forekommer da man får renter af renter.
 • I forbindelse med investering er renters rente enormt effektivt, hvis du som investor geninvestere overskud og evt. udbytter, vil du over tid få et markant merafkast.
 • Se hvordan renters rente potentielt kan give et tredobbelt afkast over 30 år.

S

Sharpe Ratio

 • Sharpe Ratio er et udtryk for afkastet sat i forhold til den risiko, der er løbet for at opnå afkastet.
 • Risiko måles på baggrund af historisk volatilitet (standardafvigelse) i forhold til en risikofri investering, og angiver dermed det risikojusterede merafkast i forhold til denne.
 • Et positivt tal angiver et opnået merafkast i forhold til risikoen.
 • Jo større positivt tal, jo bedre.

Sortino Ratio

 • Sortino Ratio ligner Sharpe Ratio, men Sortino Ratio måler også på negativ volatilitet.
 • En høj Sortino Ratio betyder, at der historisk har været lav sandsynlighed for et stort tab. Sortino Ratio anvendes typisk for aktiver eller porteføljer med stor volatilitet og ses ofte anvendt i kombination med Sharpe Ratio.
 • Standardafvigelse

  • Kurserne på værdipapirer bevæger sig op og ned hver dag. Standardafvigelse er et nøgletal der måler størrelsen på disse udsving.

Systematisk risiko

 • Systematisk risiko er risici, som f.eks. konjunkturændringer eller renterisiko, der påvirker alle aktier. Systematisk risiko kan af natur ikke diversificeres væk.

Size premium

 • Den empiriske observation, at aktier med en lavere markedsværdi gennemsnitligt set har opnået et højere afkast end aktier med en højere markedsværdi.

U

Udbytte

 • Udbytte eller dividende er den del af et selskabs overskud, som udbetales til aktionærerne. Alle aktionærer har ret til andel i udbyttet ud fra mængden og typen af aktier, de ejer i selskabet.
 • Selskaber med høj udbytteudbetaling er typisk modne, mens selskaber med lav udbyttebetaling typisk er unge vækstfokuserede selskaber, der investerer i vækst frem for at udbetale udbytte.

W

WACC

 • WACC står for Weighted average cost of capital – eller på dansk – “vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger”, som er omkostninger finansieret af virksomhedens egenkapital og omkostninger finansieret af fremmedkapital, dvs. gæld.
 • En høj WACC er typisk tegn på højere risiko forbundet med en virksomheds aktiviteter, og investorer i virksomheden forventer derfor typisk højere afkast for at løbe en større risiko.

Warren Buffett

 

Læs artikler og research om investering

V

Volatilitet

 • Volatilitet er et udtryk for kursudsving og beregnes ofte som standardafvigelse.
 • Høj volatilitet er et udtryk for store udsving, mens lav volatilitet er et udtryk for små udsving.
 • En aktie er typisk mere volatil end for eksempel en statsobligation.

Value premium

 • Den empiriske observation, der viser en tendens til, at aktier med en højere bogført værdi i forhold til markedsværdien gennemsnitligt set har opnået et højere fremtidigt afkast end aktier med en lavere bogført værdi i forhold til markedsværdien.

Valueinvestering

 • Valueinvestering er en investeringsfilosofi, hvor investoren forsøger at købe undervurderede værdipapirer, som sælges igen, når markedet har indset, at værdien (value) var undervurderet / under “fair value”.

VIX

 • VIX-indekset (kaldet volatilitetsindekset) er markedets forventning til den fremadrettede 30 dages volatilitet.
 • Typisk anvendes det amerikanske S&P 500 indeks, når man taler om volatilitetsindeks.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken