Investeringsforening! Hvad er fordele og ulemper i investeringsforeninger?
DA | EN
Hvad er en Investeringsforening?

Hvad er en investeringsforening?

En investeringsforening består, som ordet antyder, af en række investorer, der går sammen og investerer i forening med hinanden. At mange investorer går sammen giver en lang række fordele relativt til at foretage investeringerne selv. Typisk vil stordriftsfordelene give lavere omkostninger og øget mulighed for risikospredning.

De ejerandele, man køber i en investeringsforening, hedder investeringsbeviser. Investeringsbeviserne handles på nøjagtigt samme måde som aktier på fondsbørsen, og du kan selv både købe og sælge investeringsbeviserne via din netbank.

UCITS – HØJERE GRAD AF SIKKERHED

Investering er altid forbundet med risiko, men i investeringsforeninger er du sikret en højere grad af transparens og investorbeskyttelse i forhold til for eksempel kapitalforeninger.

Investeringsforeninger er underlagt de fælles europæiske UCITS-regler, der er en detaljeret regulering, som sætter rammerne for investeringsforeningen. Det gælder både for dens etablering og helt til markedsføring og salg af investeringsforeningen.

Investeringsforeninger er også underlagt en række placeringsregler, der bestemmer, hvad medlemmernes formue må investeres i, og hvordan spredningen af investeringerne skal sammensættes. Det sikrer investorerne en højere grad af risikospredning i de enkelte afdelinger – i modsætning til kapitalforeninger, der har langt friere rammer og dermed også højere risiko.

FONDE I en INVESTERINGSFORENING

En investeringsforening består ofte af flere investeringsfonde (afdelinger), som er dem, man som investor køber investeringsbeviser i. Afdelingerne har typisk deres egen strategi og fokus.

I Investeringsforeningen Falcon Invest er der for eksempel vores danske afdeling, Falcon Danske Aktier Momentum, der fokuserer på investering i danske momentumaktier.

Der er også vores europæiske afdeling, Falcon Europe Momentum, som udelukkende investerer i europæiske momentumaktier.

Alle afdelingerne i Investeringsforeningen Falcon Invest er børsnoterede og kan handles individuelt på børsen, akkurat som var de en aktie. At de hører under samme forening, giver stordriftsfordele i forhold til administration og porteføljepleje. Det gør omkostningerne lavere end hvis hver afdeling skulle indgå særskilte aftaler om administration, revision, osv.

Investeringsforeninger kan altså bestå af flere forskellige afdelinger, hvor investeringerne foretages via forskellige investeringsstrategier. Når du køber investeringsbeviser i afdelingerne, bliver du medejer af én eller flere af investeringsforeningens afdelinger og går dermed sammen med andre investorer ud fra et fælles ønske om, i overensstemmelse med den definerede investeringsstrategi, at få afkast af den investerede kapital.

INVESTERINGSFORENINGER – Hvem er DE relevantE for?

Investering i investeringsforeninger er relevant for alle investorer, både private og professionelle, som ønsker at udnytte fordelene ved at investere i forening og lade andre varetage porteføljeplejen. Derudover er investeringsforeninger relevante for investorer, som vil investere i afdelinger, der er underlagt den højeste grad af investorbeskyttelse.

Fordele og ulemper ved en INVESTERINGFORENING

Fordele

  • Investeringsfonde i en investeringsforening er underlagt de meget detaljerede UCITS-regler, som blandt andet dikterer regler for spredning af investeringerne.
  • Der kan ikke optages lån, og der kan ikke investeres for lånte penge, og risikoen er derfor mindre.
  • Der kan ikke investeres i illikvide værdipapirer, som ikke er optaget til handel på regulerede markeder. Med andre ord kan der kun investeres i børsnoterede værdipapirer hvilket øger gennemsigtigheden af investeringerne.

ULEMPER

  • Da investeringsforeninger er underlagt en strengere lovgivning end kapitalforeninger, kan der ikke løbes så høj risiko, hvilket kan lede til lavere afkast.

Privat Investor i EN INVESTERINGSFORENING

Finanstilsynet er lovgivende myndighed og udsteder tilladelser til at markedsføre afdelinger i investeringsforeninger til private investorer i Danmark. En sådan tilladelse kræver, at en række krav er opfyldt. Læs om kravene hos Investeringsfondsbranchen.

Investeringsforeningen Falcon Invest    

Investeringsforeningen Falcon Invest består af kundeejede investeringsfonde (afdelinger) med hvert sin investeringsramme.

Fælles for fondene i Falcon Invest er, at de bygger på den anerkendte og veldokumenterede momentumstrategi.

Se en oversigt over fondene her

Falcon Fondsmæglerselskab A/S

Falcon Fondsmæglerselskab A/S er godkendt af Finanstilsynet og fungerer som investeringsrådgiver for afdelingerne i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Derudover er tilknyttet et eksternt administrationsselskab, Invest Administration A/S, der varetager driften i følge investeringsforeningens vedtægter og Finanstilsynets bestemmelser.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken