For snart et år siden solgte vi i vores investeringsfond med danske aktier ud af de aktier i Genmab, som vi begyndte at købe ultimo 2014. Efterfølgende fladede kursen ud, og senest er den faldet kraftigt for så at stige en smule igen.

Strategien bag vores investeringer er baseret på eksistensen af relativt momentum i de finansielle markeder, og at kursen fladede ud bekræftede, at aktien som momentuminvestering ikke længere var interessant.

Kursudviklingen for Genmab har også bekræftet en af de ting, man fra akademisk side har påvist om momentumfaktoren: At det seneste års vinderaktier fortsætter med at stige, mens aktier med dårligere kursudvikling fortsætter med at underperforme vinderne.

FRA HØJMOMENTUM TIL LAVMOMENTUM

Når man investerer på baggrund af relativt momentum, skelner man ikke mellem positive eller negative afkast for en aktie, men i stedet mellem hvilke værdipapirer, der indenfor det seneste år har givet de bedste afkast relativt til dem, der har givet de dårligste afkast. Herefter købes de relativt bedste.

Relativt til de andre aktier i det danske C25-indeks, mistede Genmab i 2017 kursmomentum. Derfor solgte vi løbende ud af vores beholdning af Genmab aktier i overensstemmelse med vores fastlagte strategi.

Da vi i alle Falcon Invests investeringsfonde benytter delporteføljer med forskudt reallokering for at reducere timingrisikoen, solgte vi første fjerdedel af vores Genmab aktier i april 2017 og sluttede med at sælge de sidste i august 2017.

Vores gradvise køb og salg fremgår af figuren herunder.

Frasalget fra den sidste delportefølje lukkede vores position i Genmab og blev foretaget til kurs 1.334. Kort efter steg kursen med 10%, hvilket kan rubriceres under kategorien ”timing-uheld”. Samtidig havde vi dog også solgt en fjerdedel i juli 2017 til kurs 1.385, hvilket kan kategoriseres som ”timing-held”.

For at udligne sådanne timing-effekter over tid, er vores porteføljer, som nævnt, delt op i 4 overlappende delporteføljer. Disse delporteføljer re-allokeres forskudt af hinanden, hvilket vil sige, at vi på forskellige tidspunkter kigger på, hvilke aktier, der skal indgå i den enkelte delportefølje, fremfor at handle i alle porteføljerne i samme uge eller måned. Denne proces resulterer i en trinvis forøgelse eller trinvis reduktion af de forskellige aktieinvesteringer, vi har i porteføljen.

HVORFOR HAR GENMAB TABT MOMENTUM?

Der kan være mange grunde til, at Genmab har mistet momentum, men det skyldes næsten helt sikkert menneskelig psykologi og formentlig en overreaktion på virksomhedens fundamentale forhold (for eksempel produktpipeline, salg, osv.).

Fra underreaktion…

Momentum skyldes typisk – modsat hvad mange tror – en underreaktion på en forbedring eller forværring af en virksomheds fundamentale forhold. For eksempel når det seneste regnskab overrasker positivt efter en serie af dårlige regnskaber. Investorernes syn på aktien forbliver forankret i det negative syn, der tidligere har hersket, og værdien af for eksempel en positiv nyhed indarbejdes derfor ikke hurtigt nok i kursen. Indtil det sker, er “fair value” derfor højere end den aktuelle børsværdi/kurs.

…til overreaktion

Når fair value er nået, sker der ofte en overreaktion: En aktie er steget meget, og investorernes syn på aktien er nu forankret i den tro, at den pågældende aktie bør stige endnu mere. Populært sagt hører flere og flere om naboens gode afkast på aktien – og køber den derfor også, ligesom man hæfter sig ved information, der bekræfter det positive syn på aktien. Denne fase kan vare ved længe og oftest meget længere end de fleste forventer.

Genmab-aktien har haft godt momentum i 2½ år, men nu er overreaktionsfasen slut, og det var derfor – som momentuminvestor – tid til at sælge.

MARKANTE MERAFKAST

De seneste 6 år har vi i vores danske aktiefond skabt et afkast efter alle omkostninger på næsten 300%, hvilket svarer til et merafkast relativt til en passiv ETF / indeksinvestering i OMXC20/25-indeksene på 5%-point årligt.

Et merafkast på 5%-point årligt lyder måske ikke af meget, men med ”renters rente” har det årlige merafkast i vores danske aktiefond ledt til et markant bedre slutafkast end en tilsvarende indeksinvestering. Per dags dato 284% (netto efter alle omkostninger) vs. 177% i slutafkast.

SÅDAN HAR VI SLÅET EN INDEKSINVESTERING

Grafen herunder viser pro anno afkastet for vores danske aktiefond med højmomentumaktier siden opstarten i 2012 fratrukket alle omkostninger. Samtidig ses også indeksafkastet og en simulation af samme strategi som vores danske aktiefond, men som udelukkende køber lavmomentumaktier.

Af grafen ses det, at man ved konsistent at købe højmomentumaktier – og holde sig fra lavmomentumaktier – ikke alene slår en passiv investering i indekset på langt sigt, men også opnår et markant merafkast i forhold til udelukkende at købe aktierne med lavt momentum.

GENMAB ER AKTUELT UINTERESSSANT

Det kan være fristende at købe en aktie som Genmab, der kan forekomme attraktiv eller ”billig” på grund af store kursfald – bare ikke ud fra et momentumperspektiv. Som momentuminvestorer forholder vi os til en empirisk baseret forventning om, at relative vindere vil forblive vindere, og relative tabere vil fortsætte med at underperforme vinderne. Strategien er derfor klar: Køb og behold vinderne og sælg (eller undgå at købe) taberne.

MÅSKE VI EN DAG KØBER GENMAB IGEN

Hvis Genmab igen en dag opnår godt kursmomentum relativt til de andre aktier i C25 indekset, køber vi den meget gerne igen.

Vi holder dog nu en pause fra Genman for i stedet at kunne have en anden aktie, der statistisk set har større sandsynlighed for kursstigninger i porteføljen i stedet.

Det er nemlig præcis dét, det handler om, når man investerer med en momentumstrategi: Køb de aktier, der, relativt til andre, er steget mest det seneste halve eller hele år og undgå at købe/sælg de aktier, der er faldet mest det seneste halve til hele år.

Oplysningerne i dette materiale er udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheder og værdipapirer omtalt i materialet, i Falcon Invest eller andre værdipapirer, ligesom de ikke kan betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i dette materiale.