Fusion af fonde

Læs om hvorfor vi, i Falcon Invest, har valgt at fusionere 4 fonde til én.

FUSION AF FIRE FALCON INVEST AFDELINGER TIL ÉN

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Falcon Invest har besluttet at foreslå en fusion af disse fire afdelinger:

    • Afdeling Falcon Brighter Future (SE-nr. 40 83 99 33) (fortsættende afdeling)
    • Afdeling Falcon Flex Momentum (SE-nr. 35 46 07 72) (ophørende afdeling)
    • Afdeling Falcon Europe Momentum (SE-nr. 35 46 07 80) (ophørende afdeling)
    • Afdeling Falcon Global Momentum (SE-nr. 35 46 07 99) (ophørende afdeling)

Ved fusionen overdrager de ophørende afdelinger alle deres aktiver og forpligtelser til den fortsættende afdeling mod ombytning af andele. I praksis vil det sige, at dem der ejer investeringsbeviser i Falcon Flex Momentum, Falcon Europe Momentum og Falcon Global Momentum vil modtage investeringsbeviser i den nye sammenlagte Falcon Brighter Future, hvorefter deres oprindelige investeringsbeviser vil blive annulleret.

HVAD ER VÆRDIEN AF DE NYE INVESTERINGSBEVISER?

Værdien af de modtagne investeringsbeviser i Falcon Brighter Future vil svare til værdien af de ombyttede investeringsbeviser. Fusionen medfører således ingen økonomisk gevinst eller tab, hverken for investorerne i de ophørende afdelinger eller investorerne i den fortsættende afdeling.

HVAD ER DE SKATTEMÆSSIGE KONSEKVENSER?

Fusionen vil ikke have skattemæssige konsekvenser, hverken for investorerne i de ophørende afdelinger eller investorerne i den fortsættende afdeling.

FALDER DE FREMTIDIGE OMKOSTNINGER?

Der er knyttet en række faste omkostninger til driften af en afdeling i en investeringsforening. Det drejer sig blandt andet om gebyr til Fondsbørsen, revisionsomkostninger, depositaromkostninger og den faste andel af honoraret til administrationsselskabet.

Når fire afdelinger bliver til én, spares alle disse omkostninger for så vidt angår de 3 ophørende afdelinger. De fremtidige omkostninger ved at investere i Falcon Invest investeringsbeviser vil derfor blive reduceret i den nye sammenlagte afdeling.

HVAD ER DET GEOGRAFISKE FOKUS?

Den fortsættende afdeling, Falcon Brighter Future, vil stadig investere i selskaber fra udviklede lande i hele verden, herunder Europa. Det svarer til det samme fokus som Falcon Global Momentum, Falcon Flex Momentum og Falcon Brighter Future har i dag.

HVAD ER INVESTERINGSSTRATEGIEN?

Den fortsættende afdeling, Falcon Brighter Future, investerer i globale selskaber med meget attraktive egenskaber. Det er selskaber, der er billige i forhold til, hvor meget de er værd, og selskaber, der har stærke og sunde balancer. Det er også selskaber, hvis værdi svinger mindre op og ned end markedet, og selskaber som har klaret sig godt kursmæssigt. Selskaber med disse egenskaber har historisk set givet gode afkast, og det forventer vi også, at de gør i fremtiden.

Disse egenskaber kaldes også risikopræmier eller investeringsfaktorer. Investeringsstrategien er, med udgangspunkt i det underliggende momentum i disse faktorer, at sammensætte en portefølje af aktier med en eksponering mod flere risikopræmier – også kaldet en multifaktorportefølje.

Målet er en global portefølje af selskaber, som besidder attraktive karakteristika på flere parametre, og hvor baggrunden for udvælgelsen fortsat er eksistensen af momentum i finansielle markeder. Vi har lavet en væsentlig videreudvikling af vores investeringsstrategi. Du kan læse en teknisk gennemgang af strategien her.

ER FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED OG ANSVARLIGHED UÆNDRET EFTER FUSIONEN?

Ja, i Falcon Brighter Future er det skarpe fokus på bæredygtighed og ansvarlighed uændret efter fusionen.

Dette har dog ikke i så høj grad været et fokus i de ophørende afdelinger indtil nu. Ved at fusionere de fire afdelinger til én enkelt afdeling, vil denne skærpelse af fokus på bæredygtighed og ansvarlighed kunne ske samtidig med, at de administrative omkostninger, og dermed investorernes omkostninger, reduceres.

I praksis screenes alle de selskaber, der kan investeres i, for i hvor høj grad, de bidrager til en bæredygtig samfundsudvikling ved at fremme sociale og miljømæssige karakteristika. Der screenes for selskaber med en høj samlet bæredygtighedsrating eller for selskaber, som aktivt arbejder for at fremme FN’s bæredygtighedsmål. Der foretages også en negativ screening af selskaberne for deres involvering i kontroversielle aktiviteter, såsom klyngebomber og atomvåben samt overtrædere af FN’s Global Compact-principper

Efter fusionen vil Falcon Brighter Future derfor fortsat være kategoriseret efter artikel 8 i EU’s disclosureforordning (forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019).

HVAD ER FUSIONSFORLØBET HERFRA?

Fusionen er gennemført nu, og ombytningen af andele fandt sted den 21. juni 2023. De nye andele er lagt ind i depotet, og de gamle er fjernet.

i

DOKUMENTER

Hvis du ønsker at læse mere om fusionen, kan det downloades her:

Fusionsplan
Vurderingsmændenes kreditorerklæringer

SPØRGSMÅL?

Har du spørgsmål til fusionen, er du meget velkommen til at sende en mail til investeringsdirektør, René Engell, på [email protected].