Falcon Global Momentum strategibeskrivelse - Læs mere om strategien...
DA | EN
Falcon Global Momentum

Falcon Global Momentum – Overordnet strategibeskrivelse

Afkastet på en aktieportefølje er styret af eksponeringen mod såkaldte investeringsfaktorer. En portefølje kan således sammensættes ud fra mange forskellige kriterier, og typisk fokuseres på én bestemt investeringsfaktor, der over tid har givet et merafkast relativt til markedet. To af de mest kendte faktorer er value og momentum, og i Falcon Global benyttes momentumfaktoren som beskrevet nedenfor.

Valuefaktoren

Value er den faktor, de fleste banker og investeringsforeninger benytter. Her forsøger man, primært via finansielle nøgletal, at finde lavt prissatte aktier ud fra en forventning om, at kursen vil stige til såkaldt fair value. Historisk set har dygtige valueinvestorer opnået et højere langsigtet afkast end markedsafkastet.

Momentumfaktoren

En anden velundersøgt og veldokumenteret faktor er momentum.

Momentum er en påvist tendens til, at markeder eller aktier, der er steget eller faldet mest inden for det seneste halve til hele år, har tendens til henholdsvis at blive ved med at stige eller falde inden for det næste halve til hele år.

At investere via momentum handler dermed, simplificeret set, om det, vi alle kender om prisudvikling via udbud og efterspørgsel; Køb ​​de værdipapirer/aktier​, der er størst efterspørgsel ​efter ​og undgå​ de​ værdipapirer/aktier​, der er​ lavest efterspørgsel​ efter​.

Fra akademisk hold er momentum et veldokumenteret fænomen i de finansielle markeder, og merafkastene ved at benytte momentum er blevet påvist langt tilbage i historien, hvor de har været fremherskende på tværs af både aktivklasser og geografiske regioner.

Momentumaktier på tværs af VERDENSREGiONER

Momentum er den faktor vi benytter i Falcon Global til at udvælge aktier i eliteaktieindeks på tværs af udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Value og momentum i samspil

Det kan være fornuftigt at sprede sine investeringer over både value- og momentumstrategier samtidigt, de strategierne ofte skiftes til at give merafkast. Ved at bruge begge strategier kan man reducere udsvingene og få mere stabile langsigtede afkast af ens formue.

Falcon Global Momentum kan være momentumelementet i en portefølje, hvor der ønskes bedre risikojusterede afkast og/eller diversifikation på strateginiveau. Den egenskab sætter vi som medinvestorer selv pris på, og har derfor en del af vores egne formuer investeret i Falcon Global Momentum.

BLIV MEDINVESTOR

Ønsker du at investere med os i Falcon Global Momentum, findes yderligere information her.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken