Falcon Flex Momentum - Risikobeskrivelse for Falcon Flex - Hvad er kendte risici?
DA | EN
Morten Trebbien, Kundedirektør, Falcon Fondsmæglerselskab A/S

Falcon Flex – Risikobeskrivelse

Vi vil gerne give dig indblik i de kendte risici, der er forbundet med en investering i Falcon Flex Momentum.

Som med enhver anden investering, herunder i enkeltaktier og investeringsforeninger, er der med investering i Falcon Flex Momentum risiko for tab, der ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudviklinger ikke kan anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudviklinger.

Risiko målt som volatilitet

EU har lavet en fælles risikoskala, der er opdelt i syv kategorier, hvor kategori 1 er lav risiko og kategori 7 er høj risiko. Skalaen er baseret på, hvordan risiko kontra afkast typisk hænger sammen. Investeringsrisiko er, ifølge EU’s retningslinjer, den annualiserede standardafvigelse af de ugentlige afkast set over en 5-årig periode, hvilket vil sige udsvingene i de ugentlige afkast. Den aktuelle kategori for Falcon Flex vil fremgå af central investorinformation som tilgår.

GENEREL RISIKO VED ALLOKERING MELLEM FAKTORER

Aktierne i porteføljen vægtes via momentumberegninger ud fra deres eksponering mod forskellige faktorer. For eksempel momentum og value. Den største risiko i denne vægtning er performancerelateret, hvilket vil sige, at der er risiko for, at de aktier, som købes ikke er dem, der efterfølgende stiger mest.

SELSKABSSPECIFIKKE RISICI

Porteføljen består typisk af  75-125 enkeltaktier. Værdien af hver enkelt aktie kan svinge meget i værdi relativt til det samlede marked, og der er risiko for, at et enkelt selskab helt eller delvist mister sin værdi. For at minimere denne risiko fordeles investeringerne på mange aktier.

Markedsrisiko

Finansielle markeder kan til tider svinge meget i værdi. Under sådanne forhold vil værdipapirer på tværs af både aktivklasser og lande ofte korrelere mere end normalt, og i disse tilfælde vil værdipapirsspredningen i Falcon Flex ikke nødvendigvis hjælpe til at mindske effekterne af sådanne svingninger, da de ofte sker på globalt plan. Bevægelserne vil derfor kunne påvirke værdien af værdipapirerne i porteføljen.

Koncentrationsrisiko

Investeringerne i Falcon Flex Momentum kan være koncentrerede i både bestemte lande og sektorer, hvis disse udviser højere momentum end andre lande og sektorer. I forbindelse med koncentrationsrisiko vil den største risiko være forbundet med sektorer fremfor lande, da koncentrationer i sektorer mindsker diversifikationsfordelen i langt højere grad end en landekoncentration.

Valutarisiko

Investeringsrammen indeholder udenlandske værdipapirer, og Falcon Flex er derfor eksponeret for valutarisici, hvilket tilfører et lag af risiko til den eksisterende kursrisiko, som investering i værdipapirer i fremmed valuta altid indebærer.

Modpartsrisiko

Indlån, hvilket vil sige at have en del af porteføljemidlerne stående kontant i en bank, er ikke en del af investeringsstrategien. Grundet valørmæssige forhold, helligdage samt indløsninger og emissioner, kan indlån dog periodevis forekomme og meget kortvarigt eventuelt med store beløb, når nye eller eksisterende investorer indtræder eller udtræder af Falcon Flex. I sådanne perioder er der risiko for at modparten, i dette tilfælde afdelingens bankforbindelse(r), ikke kan overholde sine forpligtelser.

Likviditetsrisiko

Pludseligt opståede kriser og negative begivenheder samt sammenbrud på relevante fondsbørser vil kunne øge likviditetsrisikoen betragteligt. Utilsigtede og uforudsigelige hændelser på de finansielle markeder kan således gøre, at værdipapirer eller finansielle instrumenter ikke længere kan omsættes indenfor et rimeligt forhold mellem bud og udbudspris samt indenfor en ønsket tidsramme.

For at minimere likviditetsrisikoen er investeringsrammen udelukkende centreret omkring meget likvide værdipapirer. På trods af dette kan det ikke garanteres, at ovenstående hændelser ikke vil påvirke den kurs eller med hvilken hastighed, vi vil kunne købe og afhænde værdipapirer i porteføljen.

VIL DU VIDE MERE?

Morten Trebbien, Kundedirektør & Medinvestor i Falcon Invest

Morten er oprindeligt uddannet i Jyske Bank, hvor han senere fik ansvar for rådgivning og salg af udenlandske aktier til bankens investeringsafdelinger.

I 1998 flyttede han og familien til Schweiz, hvor han blev Vice President, Sales i Credit Lyonnais Securities. Karrieren i Schweiz fortsatte senere i Jefferies Equities, inden han og familien i 2003 vendte tilbage til Danmark.

Morten kan kontaktes på 23 64 79 28 eller via e-mail.