DA | EN
Morten Trebbien, Kundedirektør, Falcon Fondsmæglerselskab A/S

Falcon Flex – Risikobeskrivelse

Vi vil gerne give dig indblik i de kendte risici, der er forbundet med en investering i Falcon Flex Momentum.

Som med enhver anden investering, herunder i enkeltaktier, ETF’er og investeringsforeninger, er der ved investering i Falcon Flex risiko for tab, der ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudviklinger ikke kan anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudviklinger.

Risiko målt som volatilitet

EU har lavet en fælles risikoskala, der er opdelt i syv kategorier, hvor kategori 1 er lav risiko og kategori 7 er høj risiko. Skalaen er baseret på, hvordan risiko kontra afkast typisk hænger sammen. Investeringsrisiko er, i følge EU’s retningslinjer, den annualiserede standardafvigelse af de ugentlige afkast set over en 5-årig periode, hvilket vil sige udsvingene i de ugentlige afkast. Den aktuelle kategori for Falcon Flex fremgår af central investorinformation.

Risiko ved aktivallokering

Investeringsrammen, også kaldet et investeringsmandat, for Falcon Flex indeholder mulighed for en kontantandel samt investering i en række forskellige værdipapirer. Hvilke af disse værdipapirer, der købes til porteføljen, bestemmes på baggrund af beregninger af momentum.

Tilvalg af nogle værdipapirer og fravalg af andre medfører mulighed for et højere afkast, og dermed implicit også risici, da fordelingen mellem forskellige aktivklasser (f.eks. obligationer, aktier og råvarer) og geografiske regioner (f.eks. Europa, Nordamerika og emerging markets) naturligvis har betydning for det efterfølgende afkast. Der er risiko for, at momentumberegningerne ikke formår at skabe en fordeling, der medfører gode afkast.

Eksempel: Hvis aktiemarkederne falder mens porteføljen indeholder mange aktier, vil kurstab opstå.

Markedsrisiko

Finansielle markeder kan til tider svinge meget i værdi. Under sådanne forhold vil værdipapirer på tværs af både aktivklasser og lande ofte korrelere mere end normalt, og i disse tilfælde vil værdipapirsspredningen i Falcon Flex ikke nødvendigvis hjælpe til at mindske effekterne af sådanne svingninger, da de ofte sker på globalt plan. Bevægelserne vil derfor kunne påvirke værdien af værdipapirerne i porteføljen.

Koncentrationsrisiko

Porteføljen kan være investeret i enkelte aktivklasser eller udstedere via ETF’er, hvilket indebærer en koncentrationsrisiko.

Porteføljen vil altid bestå af mindst 15 ETF’er. Hver ETF må maksimum udgøre 15% af porteføljeværdien på købstidspunktet.

I Falcon Flex anvendes korte europæiske statsobligationer som substitut for kontantandel, når en sådan skal være en del af porteføljen. Der investeres udelukkende i europæiske statsobligationer med en kort varighed på 0-1 år.

Valutarisiko

Investeringsrammen indeholder udenlandske værdipapirer, og Falcon Flex er derfor eksponeret for valutarisici, hvilket tilfører et lag af risiko til den eksisterende kursrisiko, som investering i værdipapirer i fremmed valuta altid indebærer.

Kredit- og renterisiko

Investering i obligationer indebærer en kreditrisiko, hvilket vil sige risikoen for, at udstederen ikke kan indfri sine gældsforpligtelser i form af rente og/eller afdrag på obligationsgælden.

Investeringsrammen i Falcon Flex indeholder både virksomheds- og statsobligationer.

Ved investering i obligationer er der en renterisiko i tilfælde af udsving i renteniveauet, da sådanne udsving vil påvirke kursen på obligationerne. Renteniveauet er blandt andet styret af de økonomiske konjunkturer, forventninger til inflationsniveauet samt finans- og pengepolitik. Når renteniveauet stiger, vil det medføre kursfald på obligationer. Når renteniveauet falder, vil det medføre kursstigninger.

Rentefølsomheden på en obligation, der også kaldes varighed, er et udtryk for obligationers kursfølsomhed over for ændringer i renten. Jo lavere varighed, jo mere kursstabil er obligationen, ligesom afkastet dermed også vil være tilsvarende lavere.

Modpartsrisiko

Indlån, hvilket vil sige at have en del af porteføljemidlerne stående kontant i en bank, er ikke en del af investeringsstrategien. Grundet valørmæssige forhold, helligdage samt indløsninger og emissioner, kan indlån dog periodevis forekomme og meget kortvarigt eventuelt med store beløb, når nye eller eksisterende investorer indtræder eller udtræder af Falcon Flex. I sådanne perioder er der risiko for at modparten, i dette tilfælde afdelingens bankforbindelse(r), ikke kan overholde sine forpligtelser.

Likviditetsrisiko

Pludseligt opståede kriser og negative begivenheder samt sammenbrud på relevante fondsbørser vil kunne øge likviditetsrisikoen betragteligt. Utilsigtede og uforudsigelige hændelser på de finansielle markeder kan således gøre, at værdipapirer eller finansielle instrumenter ikke længere kan omsættes indenfor et rimeligt forhold mellem bud og udbudspris samt indenfor en ønsket tidsramme.

For at minimere likviditetsrisikoen er investeringsrammen udelukkende centreret omkring meget likvide værdipapirer. På trods af dette kan det ikke garanteres, at ovenstående hændelser ikke vil påvirke den kurs eller med hvilken hastighed, vi vil kunne købe og afhænde værdipapirer i porteføljen.

Særlige forhold omkring Exhange Traded Products (ETP’er)

Exhange Traded Products er et paraplybegreb, der dækker over en række finansielle produkter, som ofte har til formål at følge et indeks. Det kan eksempelvis være et aktie-, råvare- eller obligationsindeks.

Nedenfor fremgår hvilke typer af ETP’er, vi anvender i Falcon Invest samt hvilke, vi ikke anvender – og hvorfor.

ETP’er kan overordnet opdeles i to grupper:

  • Exchange Traded Funds (ETF’er)
  • Exchange Traded Notes (ETN’er) eller certifikater.

ETF’er er typisk børsnoterede og børshandlede indeksfonde/puljer af for eksempel aktier eller obligationer. For eksempel kan man købe alle 100 aktier i det amerikanske S&P 100 indeks ved blot at købe én ETF, der indeholder alle de 100 underliggende aktier med den vægtning de har i det underliggende indeks. Man ejer dermed ved at købe 1 værdipapir (ETF’en) en lille del af 100 børsnoterede virksomheder. Skiftes der ud i indekset, sker det også i ETF’en, og man er således sikker på altid at eje de aktier, der er en del af S&P 100 indekset.

ETN’er er gældsinstrumenter i form af usikrede lån, hvor udstederen typisk vil være en bank. Banken er forpligtet til at betale indehaveren et afkast, der svarer til afkastet for de underliggende værdipapirer.

Modpartsrisiko for ETP’er

Investeringsrammen for Falcon Flex er begrænset til kun at indeholde købe ETF’er, da de har en meget lav modpartsrisiko. ETN’er kan derimod have en høj modpartsrisiko og er ikke så nøje reguleret som ETF’er. I tilfælde af at udstederen af en ETN går konkurs, mister indehaveren hele sin investering. Det er ikke tilfældet ved ETF’er, hvor fondens aktiver er adskilt fra udstederens aktiver. Derfor køber vi kun ETF’er.

Replikationsformer

Replikationsformer kan overordnet opdeles i henholdsvis fysisk og syntetisk replikation.

Fysisk replikation betyder, at ETF’en køber og ejer alle de underliggende værdipapirer, hvad enten der er tale om aktier, obligationer eller råvarer.

Hvis det er ufordelagtigt eller uhensigtsmæssigt at anvende fysisk replikation, vil en ETF-udsteder i stedet anvende syntetisk replikation. Syntetisk replikation betyder, at ETF’en ikke fysisk køber og ejer alle de underliggende værdipapirer, men opnår eksponering mod dem via via afledte finansielle produkter. Det ses for eksempel ofte i råvare-ETF’er, hvor det kan være uhensigtsmæssigt at skulle opmagasinere de råvarer, der investeres i. Derfor købes der i ETF’en futureskontrakter, som sælges inden udløb. Derved påtager man sig ikke at skulle modtage og opbevare de fysiske råvarer.

Falcon Flex, benytter kun ETF’er med fysisk replikation.

 

VIL DU VIDE MERE?

Morten Trebbien, Kundedirektør & Medinvestor i Falcon Invest

Morten er oprindeligt uddannet i Jyske Bank, hvor han senere fik ansvar for rådgivning og salg af udenlandske aktier til bankens investeringsafdelinger.

I 1998 flyttede han og familien til Schweiz, hvor han blev Vice President, Sales i Credit Lyonnais Securities. Karrieren i Schweiz fortsatte senere i Jefferies Equities, inden han og familien i 2003 vendte tilbage til Danmark.

Morten kan kontaktes på 23 64 79 28 eller via e-mail.