Med udgangspunkt i Danske Bank aktien fortæller vi om, hvorledes vores momentum-baserede investeringsstrategi fungerer i praksis. Aktien har oplevet en stor nedtur gennem de sidst 2-3 år. I en del år indgik Danske Bank aktien i vores portefølje med skiftende vægte, mens den har været helt fraværende siden starten af 2018.

I september 2012 købte vi Danske Bank aktien til vores portefølje i Falcon Danske Aktier Momentum. Det gjorde vi, da aktien var blandt de 10 mest stigende aktier i det daværende C20 aktieindeks.

I vores danske aktiefond holder vi med faste intervaller øje med hvilke aktier i indekset, der har den bedste momentumscore. Når det er tid til at handle i en af de fire delporteføljer, sørger vi for at købe de 10 aktier, der har den højeste momentumscore på købstidspunktet.

Tabellen herunder viser vores momentumscore for de aktier, som indgik i C20-indekset på daværende tidspunkt:

FRA HØJMOMENTUM TIL LAVMOMENTUM

Henover årene har vi købt og solgt Danske Bank flere gange. Afkastet inklusive re-investerede udbytter har været 71% mod 34% for en køb og behold strategi. De historiske køb og salg kan ses i grafen nedenfor.

Køb i ’12: I september 2012 var Danske Bank aktien kursmæssigt set mere stigende end en række af de andre aktier i indekset og var placeret i top på dens momentumscore.

Salg i ’13: Den ellers gode kursudvikling relativt til andre aktier varede ikke ved. Alle vores aktier i Danske Bank blev derfor gradvist solgt i 2013 for at frigøre midler til at købe andre aktier med en højere momentumscore.

Som det fremgår af grafen, var Danske Bank aktiens kursudvikling interessant nok igen stigende, da vi solgte den, fra den sidste af vores delporteføljer ultimo 2013. Grunden til salget var, at andre aktier i indekset var steget endnu mere. Da vi, som tidligere beskrevet, kun køber de 10 aktier, der har højest momentum, vil en stigende aktie således godt kunne blive solgt til fordel for aktier med endnu bedre momentum.

Genkøb i ’14: Danske Bank aktien steg relativt hurtigt efter vores salg ultimo 2013. Derfor havde den igen bedre relativt momentum i forhold til de andre aktier i indekset.

I løbet af 2014 var Danske Bank aktien således igen at finde i de 10 aktier med højest momentum. Derfor blev den løbende henover året købt. Først i én delportefølje, så to, tre og fire – indtil vi ved udgangen af året havde investeret så meget i aktien, som vores strategi tillader i forhold til spredning af investeringerne.

Køb og salg i ’16 og ’17: Indtil 2017 blev andelen af Danske Bank aktier i vores portefølje sænket, øget, sænket og øget igen.

FRA KURSRIDT TIL KURSFALD

I løbet af 2017 satte hvidvasksagen sine spor på kursudviklingen for Danske Bank. Her begyndte en sidelæns bevægelse efter, at aktien var steget markant det foregående år.

Ved den planlagte re-allokering i den ene af vores delporteføljer i november 2017 lå Danske Bank igen uden for top 10. Det udløste et salg af aktierne fra delporteføljen.

Udviklingen fortsatte frem til april 2018, hvor aktien blev solgt fra i den sidste af de fire delporteføljer. Siden har vi ikke haft Danske Bank i porteføljen, da den relativt til andre aktier i indekset har haft en dårligere kursudvikling end de 10 bedst performende.

DET KAN VÆRE FRISTENDE AT KØBE AKTIER, DER ER FALDET

Det kan være fristende at købe eller holde fast i aktier, fordi de er faldet meget. Man tror måske, at bunden er nået, eller man ejer allerede aktien og ønsker ikke at realisere et tab. Omvendt kunne det ligeledes være fristende at sælge en aktie, som man synes er steget for meget.

Ingen af delene er dog relevante ud fra et momentumperspektiv. Som momentuminvestorer forholder vi os til en forskningsbaseret forventning om, at relative vindere vil forblive vindere, og relative tabere vil fortsætte med at klare sig dårligere end vinderne.

Det gør sig naturligvis ikke gældende for alle aktier, for selvfølgelig kan man være dygtig eller heldig at købe en aktie på bunden, når den er faldet meget. Men for en momentumstrategi kan det over en bred kam bedst betale sig at købe og holde fast i vinderne og sælge/undgå at købe taberne.

MÅSKE DANSKE BANK IGEN EN DAG INDGÅR I PORTEFØLJEN

Efter en lang periode hvor Danske Bank har indgået i porteføljen, har vi i skrivende stund fortsat ikke aktier i selskabet. Det betyder ikke, at vi af den grund har et negativt syn på aktien som investeringscase.

Vi forholder os blot til dens kursmomentum, som aktuelt ikke er attraktivt. Hvis Danske Bank igen en dag opnår godt momentum relativt til de andre aktier i C25 indekset, køber vi den gerne – på grund af delporteføljekonceptet – trinvist igen.

Oplysningerne i dette materiale er udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheder og værdipapirer omtalt i materialet, i Falcon Invest eller andre værdipapirer, ligesom de ikke kan betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i dette materiale.