Derfor skal du kombinere passiv og aktiv investering
DA | EN
Passiv ETF investering

Derfor skal du kombinere passiv og aktiv investering

Investering via passivt forvaltede indeksfonde har de seneste år oplevet en stærkt stigende popularitet. Populariteten kan tilskrives en meget simpel porteføljepleje og dermed lavere omkostninger for kunderne. Den øgede bevågenhed har derimod udfordret værdien af aktiv investering, der har været kendetegnet ved højere omkostninger.

I denne artikel giver vi dig indsigt i, hvorfor vi anbefaler investorer at kombinere passiv investering med aktiv investering. Det gør vi, da vi hos Falcon Fondsmæglerselskab mener, at både aktive og passive investeringstilgange har deres plads i en diversificeret portefølje.

Frem for at vælge den ene tilgang i stedet for den anden, kan du med fordel kombinere tilgangene ud fra dine økonomiske målsætninger og tolerance for risiko.

Bedre afkast kræver disciplin og tålmodighed

Momentuminvestering, som vi har specaliseret os indenfor, er en aktiv strategi. Her har vi siden 2012 vist, at de højere omkostninger har kunnet betale sig.

Merafkastet i vores momentumfond med danske aktier har været 4,6%-point pro anno i forhold til en passiv investering i det danske sammenligningsindeks. Over en periode på snart 7 år har det betydet ca. 77.000 kr. ekstra i afkast pr. 100.000 kr. investeret.

For at kunne lykkes med aktiv investering som ovenfor, skal man dog kunne “stå distancen” ved at være disciplineret og tålmodig. For ingen kan slå indekset hele tiden, og det har vi heller ikke gjort. Det er til gengæld heller ikke nødvendigt for samlet set at skabe et merafkast. Et emne vi tidligere har skrevet om i artiklen Warren Buffet med 4 års underperformance – ville du have fyret ham?.

Det er i forskellen på passiv og aktiv investering, at vi skal finde styrken. Lad os derfor kigge nærmere på den passive og den aktive investeringstilgang.

Passiv vs. aktiv investering

Som passiv indeksinvestor køber man grundlæggende alle aktier i et givent marked/indeks, for eksempel det danske OMXC25-indeks, vægtet ud fra deres respektive markedsværdi.

Som indeksinvestor køber man dermed både “både skidt og kanel” – og accepterer, at selskabernes markedsværdi alene er styrende for aktieudvælgelsen og vægtningen af dem. Til gengæld følger ens afkast også indeksudviklingen, og man kan i sagens natur ikke underperforme indekset med mere end de løbende omkostninger i den indeksfølgende fond.

I en aktivt forvaltet fond sammensættes porteføljen derimod ved bevidst at undlade at købe nogle aktier og øge vægten i andre aktier relativt til et indeks. Det gøres i en forventning om at skabe et bedre afkast end en passiv indeksinvestering, og sker typisk ud fra forvalterens skønsmæssige beslutninger. Det kan dog også gøres mere målrettet og systematisk via fokus på for eksempel udvalgte investeringsfaktorer.

INVESTERINGSfaktorer

Faktorinvestering er baseret på eksistensen af en række akademisk velundersøgte og veldokumenterede risikopræmier. Disse risikopræmier omtales ofte på dansk som ”gevinstfaktorer”.

Faktorer udgør forskellige karakteristika ved et værdipapir, eksempelvis værdipapirets værdiansættelsesniveau: at lavt prissatte selskaber outperformer højt prissatte. Eller kursmomentum; at vindere outperformer tabere. Disse faktorer har historisk været afgørende for værdipapirets risiko- og afkastprofil og dermed merafkastet.

Uanset valget af aktiv strategi er udfordringen med aktive investeringer, at du skal kunne udholde at underperforme relativt til et sammenligningsindeks i længere perioder uden at opgive strategien undervejs. En løsning på dette er at kombinere passiv investering med aktiv investering.

Kombinationen af passiv og aktiv investering

Tabellen herunder illustrerer synergierne ved at kombinere en passiv indeksinvestering med en aktiv – momentumbaseret – investering siden 2012.

Data for perioden feb 2012 til medio nov 2018. Afkast for en aktiv investering er baseret på Falcon Danske Aktier Momentum siden 2012 fratrukket alle omkostninger. Afkast for passiv en investering er baseret på OMX20/C25 GI/OMXC Large CAP GI og er uden nogen former for omkostninger, men inklusive geninvesterede udbytter. Kilde: Falcon Fondsmæglerskab

Investerede man udelukkende i en passiv indeksfond, som følger det danske eliteaktieindeks, havde man ikke opnået noget merafkast. Til gengæld blev man belønnet med et markedsafkast på 14,8% pro anno.

Havde man udelukkende investeret i den aktivt forvaltede fond, havde man opnået et højere afkast: 19,4% pro anno fratrukket alle omkostninger. Effekten af ”renters rente” på dette merafkast betyder en hel del for ens formuetilvækst i kroner og øre.

Ingen afkast uden risko

Vælges udelukkende fonde med en aktiv strategi, vil der i perioder uundgåeligt opstå underperformance i forhold til en indeksinvestering. Dermed er risikoen for at man opgiver strategien undervejs tilstede, fordi det opleves som om, at man betaler højere omkostninger til ingen verdens nytte.

Tager vi udgangspunkt i illustrationen ovenfor, ville man ved investeringsopstart på et vilkårligt tidspunkt ud af en periode på over 6½ år i de efterfølgende 12 måneder have oplevet at underperforme sammenligningsindekset i ca. 25% af tilfældene. I det værste tilfælde, ville man efter 12 måneder være bagud med næsten 14%-point relativt til en passiv indeksinvestering.

En sådan periodemæssigt underperformance vil være udfordrende for mange investorer, men fravælger man aktive strategier helt, kan man i stedet på den lange bane med en ren indeksinvestering opleve underperformance. Derfor giver en kombination god mening.

Tabellen viser for eksempel, at havde man investeret 40% i den aktive strategi og 60% i den passive indeksinvestering, ville den værste 12 måneders periode have været begrænset betragteligt. Underperformance relativt til en 100% indeksinvestering var gået fra -14% til mere overkommelige -6%. Samtidig ville man stadig have kunnet opnå et merafkast på 1,9% point pro anno. Det svarer til ca. 48.000 kr. ekstra i afkast pr. 100.000 kr. investeret.

Investering bør aldrig være ”enten/eller” men ”både/og”

Passiv investering med fordel kan kombineres med aktiv investering.

Kombineres de to investeringstilgange, kan du gå efter at opnå et merafkast uden at det vil opleves for ubehageligt undervejs. Dermed er der mindre risiko for, at strategien opgives – og højere sandsynlighed for, at du får bedre langsigtede afkast.

Hvis du kom hertil fra Falcon Fondsmæglerselskab, så klik her for at komme tilbage igen.

Nærværende artikels oplysninger er udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheder og værdipapirer omtalt i artiklen, i Falcon Invest eller andre værdipapirer, ligesom de ikke kan betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Forfatteren, Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne artikel. Der tages forbehold for eventuelle fejl.

FORFATTER

René Engell, Porteføljemanager & Medinvestor i Falcon Invest

René er porteføljemanager i Falcon Fondsmæglerselskab A/S og har mange års erfaring med investering, hvor særligt behavioural finance har hans interesse. Hans uddannelsesmæssige baggrund er to bachelorgrader; én i psykologi og én i økonomi fra henholdsvis Københavns Universitet og CBS. Se video med René om hans virke i Falcon.

René Engell kan kontaktes på 71 99 28 80 eller via e-mail.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken