Multistrategi i Falcon Flex Momentum
DA | EN

Indblik i den nye strategi for Falcon Flex

Den nye multifaktorstrategi er blevet lanceret. Strategien er implementeret i Falcon Flex Momentum som erstatning for den hidtidige strategi. Falcon Flex Momentum fik en god start på måneden(juli 2021) med et afkast, der var højere end sit sammenligningsindeks.

For Falcon Flex var et af de væsentligste forhold i juli måned, at der var to investeringsfaktorer, der bevægede sig i hver sin retning.

Det var valueaktier (selskaber der er lavt prissatte i forhold til deres indtjening), og kvalitetsaktier (selskaber med en stærk balance og godt stabilt cash flow).

Valueaktier klarede sig dårligt i juli måned, og kvalitetsaktier klarede sig godt i juli måned.

I Falcon Flex Momentum investeres der udelukkende i selskaber, som besidder mindst to af disse fire karakteristika på samme tid: Aktien er en valueaktie, en kvalitetsaktie, en momentumaktie, og/eller en aktie med lav volatilitet (defensive selskaber).

Denne aktieudvælgelsesmetode har stor betydning for porteføljens afkast, særligt i perioder hvor investeringsfaktorernes performance er meget forskellig.

Gennemsnitsafkast for forskellige selskaber

Herunder ses gennemsnitsafkastet for tre typer af aktier, der var i Falcon Flex porteføljen i juli måned. Procenten i parentes angiver deres samlede vægt i porteføljen:

1. Selskaber som både er value- og kvalitetselskaber (10,8%).

2. Kvalitetselskaber der ikke er valueselskaber, men momentum-, eller defensive selskaber (23,4%).

3. Valueselskaber, der ikke er kvalitetsselskaber, men momentum-, eller defensive selskaber (20,7%).

 

Når en Faktor står alene

Selskaber der havde valuekarateristika (type 1 og 3) gav gennemsnitligt et lavere afkast end selskaber, der havde kvalitetskarateristika (type 2). Faktisk hele 2,5%-point lavere i juli, som det ses af grafen.

Det illustrerer, hvor stærk en “faktormodvind” kan være. I dette tilfælde valuefaktoren. Havde et selskab en eksponering mod value trak det markant ned – også selvom selskabet havde eksponering mod månedens bedste faktorafkast i form af kvalitetskarakteristika.

For type 1 selskaber (value- og kvalitetsselskaber), kunne kvalitetsdelen ikke løfte afkastet, og selskaberne endte med det samme lave gennemsnitsafkast som type 3 selskaberne, der ikke indeholdt nogen eksponering mod kvalitet.

Type 2 selskaberne, som ikke havde nogen eksponering mod value, men i stedet kvalitet og andre faktorer klarede sig til gengæld særdeles godt.

Fordelen ved at kombinere investeringsfaktorer

Uanset om man var investeret i type 1, type 2 eller type 3 selskaber, havde afkastet dog været bedre end en investering i rene value-aktier, der ville have givet et negativt afkast på -0,6% i juli måned.

Det illustrerer, at selv om en investeringsfaktor isoleret set har negativt afkast, kan der skabes gode afkast ved at kombinere med andre investeringsfaktorer.

I Falcon Flex Momentum er målsætningen at balancere samspillet mellem faktorerne i én og samme fond, og derfor kan den med fordel indgå som et større kerne-element i en aktieportefølje.

Du kan læse mere om Falcon Flex her.

 

Nærværende artikels oplysninger er udarbejdet til brug for orientering. Den kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheder og værdipapirer omtalt i artiklen, i Falcon Invest eller andre værdipapirer. Den kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Forfatteren, Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne artikel. Der tages forbehold for eventuelle fejl.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken