Danske Aktier Momentum - Teknisk strategibeskrivelse - Bliv klogere..
DA | EN
Falcon Danske Aktier Momentum - Investerer i aktier i det danske OMX C25 indeks

Danske Aktier Momentum – Teknisk strategibeskrivelse

Målet i vores danske investeringsfond, Falcon Danske Aktier Momentum, er at levere bedre absolutte og risikojusterede afkast end sammenligningsindekset. Der investeres udelukkende i aktier i det danske C25-indeks samt de meste likvide danske large- og midcap aktier for at sikre investering i de største og mest let omsættelige børsnoterede selskaber på Fondsbørsen i København.

Strategi

Hos Falcon benytter vi den akademisk anerkendte momentumfaktor til vores investeringer. Teknisk set korrigerer vi for standardafvigelsen for at opnå mere stabile afkast i forhold til traditionel momentum, og strategien i Falcon Danske Aktier er derfor løbende at justere porteføljen til at indeholde de C25, large- og midcap aktier i Danmark, der er i bedst momentum set ud fra et risikojusteret synspunkt.

Strategien er desuden såkaldt long only og benytter ikke gearing.

Diversifikation og overperformance

Research viser, at man skal have en fornuftig spredning af sine aktier for at undgå at eksponere sig for meget mod blandt andet selskabsspecifikke risici, og porteføljen bør derfor ikke bestå af for aktier. Samtidig skal porteføljen heller ikke indeholde så mange aktier, at både risiko og afkastmuligheder spredes så meget, at man opnår indekslignende afkast. Med andre ord; Det gælder om at sprede risikoen ved at investere i et vist antal aktier, men ikke for mange aktier, da man herved ikke kan opfylde sit mål om at opnå bedre afkast end en simpel indeksinvestering.

I Falcon Danske Aktier diversificerer vi investeringerne således, at porteføljen typisk består af 20-30 forskellige aktier. Dette antal sikrer en fornuftig risikospredning samtidig med, at porteføljen er tilpas koncentreret til, at vi kan levere bedre afkast end investering i alle aktier i C25, large- og midcap indeksene.

Introduktion til delporteføljer

Har man kun en enkelt portefølje af aktier, hvor man udskifter dele af porteføljen med et vist interval, kan man blive påvirket af timing-held eller timing-uheld, hvilket i høj grad påvirke det langsigtede afkast i enten opadgående eller nedadgående retning. Det er naturligvis er godt, hvis det er i opadgående retning, men det kan man ikke sikre, og for at mindske effekten af reallokeringstiming anvender vi derfor 4 overlappende delporteføljer med 20 aktier i hver. De reallokeres forskudt af hinanden, men vil alligevel ofte have et stort antal overlappende aktier, hvorfor vi sammenlagt typisk har de tidligere nævnte 20-30 forskellige aktier i den samlede portefølje.

Delporteføljer i praksis

Boksplottet nedenfor viser et simpelt eksempel med udgangspunkt i danske aktier købt baseret på momentum. Her ses hvordan det annualiserede afkast for en enkeltstående portefølje med de største danske aktier fordeler sig ved forskellige startperioder og forskellige re-allokeringsintervaller fra 5 til 7 måneder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selvom man kun har én portefølje, viser boksplottet at investering via momentum slår det brede danske eliteaktieindeks, her vist med grøn linje. Udfaldsområdet befinder sig mellem 17 til 23% p.a., altså et forholdsvis bredt udfaldsområde på 6%.

Det tilføjede boksplot til højre nedenfor viser effekten af at have 4 overlappende delporteføljer. Ved at introducere disse overlappende delporteføljer indsnævres udfaldsrummet til 2-3%. Her bliver timing-held og timing-uheld i mindre grad væsentlige, og at have flere delporteføljer sikrer således, at man opnår mere stabile afkast.

 

Reallokering og rebalancering af delporteføljerne

I praksis betyder den forskudte reallokering af delporteføljerne, at der, på baggrund af aktuelt momentum, hvert halve år i hver delportefølje tages stilling til, om der er aktier, der skal skiftes ud med andre. Derudover rebalanceres alle delporteføljerne en gang årligt til indbyrdes ligevægt.

Investering på empirisk grundlag

Strategien i Falcon Danske Aktier Momentum er stærkt teoretisk funderet i forskning fra akademisk hold. Derudover har den siden 2012 i praksis i Falcon Invest vist sin evne til at skabe markant bedre afkast end markedsafkastet, uafhængigt af subjektive vurderinger fra skiftende porteføljemanagere. Den eksekveres via faste, foruddefinerede processer for at sikre, at investeringsbeslutningerne kontinuerligt træffes på et ensartet grundlag. Beslutningerne er dermed konsistente over tid, hvilket vi anser som væsentligt i forhold til at sikre det langsigtede afkastpotentiale i Falcon Danske Aktier Momentum.

BLIV MEDINVESTOR

Ønsker du at investere med os i Falcon Danske Aktier Momentum, findes yderligere information her.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken