Falcon Danske Aktier Momentum: Risikobeskrivelse - Læs her mere her...
DA | EN
Morten Trebbien, Kundedirektør, Falcon Fondsmæglerselskab A/S

Falcon Danske Aktier: Risikobeskrivelse

Vi vil gerne give dig indblik i de kendte risici, der er forbundet med en investering i Falcon Danske Aktier Momentum

Som med enhver anden investering, herunder i enkeltaktier og investeringsforeninger, er der med investering i Falcon Danske Aktier Momentum risiko for tab, der ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudviklinger ikke kan anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudviklinger.

Risiko målt som volatilitet

EU har lavet en fælles risikoskala, der er opdelt i syv kategorier, hvor kategori 1 er lav risiko og kategori 7 er høj risiko. Skalaen er baseret på, hvordan risiko kontra afkast typisk hænger sammen. Investeringsrisiko er, i følge EU’s retningslinjer, den annualiserede standardafvigelse af de ugentlige afkast set over en 5-årig periode, hvilket vil sige udsvingene i de ugentlige afkast. Den aktuelle kategori for Falcon Danske Aktier fremgår af central investorinformation.

Generel risiko ved momentumudvælgelse af aktier

Aktierne til porteføljen vælges på baggrund af momentumberegninger, således at de aktier, der udviser det bedste prismomentum på beregningstidspunktet, købes. Den største risiko i momentumudvælgelsen er dermed performancerelateret, hvilket vil sige, at der er risiko for, at de aktier, der købes, ikke er dem, der efterfølgende stiger mest.

Selskabsspecifikke risici

Porteføljen består af mindst 10 enkeltaktier, typisk 10-12 forskellige aktier i alt. Værdien af hver enkelt aktie kan svinge meget i værdi relativt til det samlede marked, og der er risiko for, at et enkelt selskab helt eller delvist mister sin værdi. For at minimere denne risiko investeres der kun i enkeltaktier i OMX C25-aktieindekset.

Der investeres kun i aktier, der har været børsnoteret i mindst 1 år.

Markedsrisiko

Finansielle markeder kan til tider svinge meget i værdi. Under sådanne forhold vil værdipapirer på tværs af både aktivklasser og lande ofte korrelere mere end normalt, og i disse tilfælde vil diversifikation på selskabsniveau ikke nødvendigvis hjælpe til at mindske effekterne af sådanne svingninger, da de ofte sker på globalt plan. Bevægelserne vil derfor kunne påvirke værdien af investeringerne.

Koncentrationsrisiko

Da der udelukkende investeres i danske C25-aktier er landekoncentrationsrisikoen høj.

Modpartsrisiko

Indlån, dvs. at have en del af porteføljemidlerne kontant i banken, er ikke en del af investeringsstrategien. Grundet valørmæssige forhold, helligdage samt indløsninger og emissioner, kan indlån periodevis forekomme og meget kortvarigt eventuelt med store beløb, når der indtrædes eller udtrædes af Falcon Danske Aktier Momentum med store beløb. I sådanne perioder er der risiko for, at modparten, i dette tilfælde vores bankforbindelse(r), ikke kan overholde sine forpligtelser.

Likviditetsrisiko

Utilsigtede og uforudsigelige hændelser på de finansielle markeder kan gøre, at aktierne i porteføljen ikke længere kan omsættes inden for et rimeligt forhold mellem bud- og udbudspris og/eller inden for kort tid. Pludseligt opståede kriser og negative begivenheder samt sammenbrud på fondsbørsen vil kunne øge likviditetsrisikoen betragteligt.

For at minimere likviditetsrisikoen er investeringsmandatet udelukkende centreret omkring meget likvide aktier, og der kan til porteføljen således kun købes aktier, der på købstidspunktet er en del af det officielle C25-aktieindeks. På trods af dette kan vi ikke garantere, at ovenstående hændelser ikke vil påvirke den kurs eller med hvilken hastighed, vi vil kunne købe og afhænde aktierne.

VIL DU VIDE MERE?

Morten Trebbien, Kundedirektør & Medinvestor i Falcon Invest

Morten er oprindeligt uddannet i Jyske Bank, hvor han senere fik ansvar for rådgivning og salg af udenlandske aktier til bankens investeringsafdelinger.

I 1998 flyttede han og familien til Schweiz, hvor han blev Vice President, Sales i Credit Lyonnais Securities. Karrieren i Schweiz fortsatte senere i Jefferies Equities, inden han og familien i 2003 vendte tilbage til Danmark.

Morten kan kontaktes på 23 64 79 28 eller via e-mail.