Danske Aktier Momentum - Overordnet strategibeskrivelse - Se strategien
DA | EN
Falcon Danske Aktier Momentum - Investerer i aktier i det danske OMX C25 indeks

Danske Aktier Momentum – Overordnet strategibeskrivelse

En aktiestrategis afkast afhænger typisk af eksponeringen mod en bestemt ”investeringsfaktor”, hvoraf de mest kendte faktorer er value og momentum. Begge er fra akademisk hold blevet påvist at give merafkast over tid på tværs af både landegrænser og aktivklasser.

Strategi

Momentum er den investeringsfaktor, vi benytter i Falcon Danske Aktier Momentum. Her udregner vi momentum for og udvælger vores investeringer blandt aktierne i det danske Nasdaq OMX C25 indeks samt de mest likvide danske large- og midcap aktier. Vi har brugt momentum til at udvælge danske aktier siden 2012, og har, som det fremgår af grafer og nøgletal på siden her, opnået markant bedre afkast end markedsafkastet.

Strategien er desuden såkaldt long only og benytter ikke gearing.

Value

Benytter man value, bruger man finansielle nøgletal til at analysere et selskabs indtjeningsevne for at finde selskaber, som man mener, at markedet har prissat for lavt og som derfor i fremtiden ifølge ens analyse burde stige i kursværdi.

Momentum

Benytter man relativ momentum, køber man de aktier, der på købstidspunktet har udvist den relativt bedste prisudvikling i forhold til andre aktier. Det gøres fordi forskning har påvist, at der er stor statistisk sandsynlighed for, at markeder eller aktier, der det seneste halve til hele år er steget mere end andre, bliver ved med at stige mere det næste halve til hele år.

RISIKOJUSTERET MOMENTUM

I Falcon Invest korrigerer vi i vores momentumberegninger for standardafvigelsen for at opnå mere stabile afkast i forhold til traditionel momentum. Strategien i Falcon Danske Aktier Momentum er derfor løbende at justere porteføljen til at indeholde de C25, large- og midcap aktier i Danmark, der er i bedst momentum set ud fra et risikojusteret synspunkt.

KØB OG BEHOLD VINDERNE

Den løbende justering nævnt ovenfor sker med faste intervaller af ca. 1½ måned, hvor der bliver taget stilling til indholdet af porteføljen ud fra aktiernes risikojusterede momentum. Det risikojusterede momentum kan også kaldes en momentumscore. Momentumscoren er værdien af beregningerne af den enkelte akties risikojusterede momentum, rangordnet fra højest til lavest.

Når der skal tages stilling til indholdet i vores porteføljer, købes (eller øges) der blandt de aktier, som har højest på momentumscore, mens der sælges helt ud eller reduceres i de aktier, som ikke længere befinder sig i toppen. På den måde sikres det, at porteføljen ved reallokeringer indeholder de aktier, der på reallokeringstidspunkt har den højeste momentumscore.

Et konkret eksempel: Vi har tidligere skrevet en artikel om vores investering i Genmab, der gik fra at være en højmomentumaktie til en lavmomentumaktie.

Top 10 højeste og laveste momentumscores for aktierne i C25-indekset per januar 2018:

Danske aktier momentum i C25

Husk risikospredningen

Man skal ikke lægge alle sine æg i én kurv. Det gælder også indenfor investering.

Risikospredning er således altid fornuftigt, når man investerer – også når det kommer til strateginiveau. Benytter man for eksempel både value- og momentumstrategier i sin portefølje samtidigt, kan man opnå både merafkast og lavere udsving i porteføljeværdien, da strategierne er forholdsvis ukorrelerede og dermed ofte skiftes til at give afkast. Den højere afkaststabilitet gør det lettere at være investor. Læs mere om strategispredningen her.

Diversifikation på strateginiveau

Som angivet ovenfor giver det god mening at sprede sine investeringer på forskellige strategier. Her kan Falcon Danske Aktier Momentum være strategidiversifikationselement i en portefølje, hvor man ønsker bedre afkast og lavere tilbagefald i porteføljeværdien.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken