Beskatning af aktier! Kapitalindkomst, Lagerbeskatning m.m.
DA | EN
Adm.direktør Thomas Knudsen, Falcon Fondsmæglerselskab A/S

Investeringsafkast beskatning i 2023

Fondene (investeringsafdelingerne) i Investeringsforeningen Falcon Invest udbetaler ikke udbytte og er således akkumulerende. Gevinst og tab beskattes efter lagerprincippet.

Nedenstående er en overordnet oversigt samt beskrivelse af skattereglerne. Vi opfordrer investorer til, i egen interesse, at modtage individuel skatterådgivning fra revisor eller lignende.

oversigt: Skattemæssig behandling i 2023

Type af investeringGevinst beskattes somTab modregnes iSkattesats 2023Princip
Som privatperson, alle fonde (frie midler)AktieindkomstAktieindkomst27%-42%Lagerprincip
Aktiesparekonto (alle fonde)Aktiesparekonto-indkomstAktiesparekonto-indkomst17%Lagerprincip
Pensionsmidler (alle fonde)PAL-skatAndre gevinster m.v. på pensionsordningen15,3%Lagerprincip
Selskab (alle fonde)SelskabsindkomstSelskabsindkomst22%Lagerprincip
Virksomhedsordningen (alle fonde)VirksomhedsindkomstVirksomhedsindkomst22%Lagerprincip

 

LAGERBESKATNING

Investeringsbeviser i Falcon Invest beskattes efter lagerprincippet. Det betyder, at årets realiserede og urealiserede kursgevinster samt kurstab skal opgøres ved regnskabsårets udgang, og at der sker beskatning eller fradrag af årets værdiændring.

Gevinst og tab opgøres som værdien ultimo indkomståret minus værdien primo indkomståret:

Værdien ultimo indkomståret er summen af:

  1. Kursværdien af de Falcon Invest investeringsbeviser, der ejes ved indkomstårets udgang
  2. Salgssummen for de Falcon Invest investeringsbeviser, der blev solgt i løbet af indkomståret

Værdien primo indkomståret er summen af:

  1. Kursværdien af de Falcon Invest investeringsbeviser, der var ejet ved indkomstårets start
  2. Købssummen for de Falcon Invest investeringsbeviser, der blev købt i løbet af indkomståret

Læs mere om fordele og ulemper ved lagerbeskatning.

INVESTERING VIA SELSKAB

Årets gevinst beskattes som almindelig selskabsskattepligtig indkomst med 22% (2023), og tab kan tilsvarende fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

INVESTERING VIA AKTIESPAREKONTO

Årets gevinst beskattes med 17% (2023), og tab kan tilsvarende fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fra aktiesparekontoen med en fradragsværdi på 17%.

I 2023 kan man investere i alle 5 fonde via en aktiesparekonto.

INVESTERING VIA VIRKSOMHEDSSKATTEORDNINGEN

Midler i Virksomhedsskatteordningen må investeres i Falcon Invest fondene.

Gevinst og tab indgår på lige fod med virksomhedens øvrige indkomst og beskattes på lige fod med øvrig virksomhedsindkomst. Der betales en foreløbig indkomstskat på 22% (2023) af den del af overskuddet, der opspares i Virksomhedsskatteordningen.

Bemærk venligst, at investeringsbeviser i Falcon Invest ikke i sig selv giver investor mulighed for at anvende Virksomhedsskatteordningen. Disse kan således alene omfattes af Virksomhedsskatteordningen, hvis der i forvejen eksisterer en virksomhed, hvor ordningen anvendes, eller hvis der etableres en ny virksomhed.

Investering via pensionsordning

Gevinster på investeringsbeviser i Falcon Invest, der er investeret via en pensionsordning, beskattes med 15,3% (2023).

Tab på investeringsbeviser i Falcon Invest, der er investeret via en pensionsordning, har en fradragsværdi på 15,3% (2023).

INVESTERING SOM PRIVATPERSON (FRIE MIDLER)

Følgende regler gælder for investering i af fri midler i Falcon fonde.

Positiv aktieindkomst op til 58.900 kroner (2023) beskattes med 27%, mens nettoaktieindkomst over grænsen på 58.900 kroner beskattes med 42% (2023). Bundfradraget på 58.900 kroner er dobbelt for ægtefæller.

Hvis aktieindkomsten bliver negativ, fordi tabet ikke kan rummes i aktieindkomsten, overføres det til ægtefællen. Et eventuelt ikke-udnyttet tab herefter kan fremføres uden tidsbegrænsning til modregning i aktieindkomst i de følgende år.

Læs også om lagerbeskatning – fordele og ulemper 

Oplysningerne i nærværende oversigt er udarbejdet til brug for orientering og kan ikke kan betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Forfatteren, Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne oversigt. Der tages forbehold for eventuelle fejl.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken