Beskatning af aktier! Kapitalindkomst, Lagerbeskatning m.m.
DA | EN
Adm.direktør Thomas Knudsen, Falcon Fondsmæglerselskab A/S

Investeringsafkast beskatning (reglerne for beskatning i 2021)

Fondene (investeringsafdelingerne) i Investeringsforeningen Falcon Invest udbetaler ikke udbytte og er således akkumulerende. Gevinst og tab beskattes efter lagerprincippet.

Nedenstående er en overordnet oversigt samt beskrivelse af skattereglerne vedrørende beskatning i 2021. Vi opfordrer investorer til, i egen interesse, at modtage individuel skatterådgivning fra revisor eller lignende.

oversigt: Skattemæssig behandling (2021)

Type af investeringGevinst beskattes somTab modregnes iSkattesats 2021Princip
Som privatperson, aktiefonde* (frie midler)AktieindkomstAktieindkomst27%-42%Lagerprincip
Som privatperson, Falcon Flex (frie midler)KapitalindkomstKapitalindkomst26%-42%Lagerprincip
Aktiesparekonto (kun aktiefonde*)Aktiesparekonto-indkomstAktiesparekonto-indkomst17%Lagerprincip
PensionsmidlerPAL-skatAndre gevinster m.v. på pensionsordningen15,3%Lagerprincip
SelskabSelskabsindkomstSelskabsskatten22%Lagerprincip
VirksomhedsordningenVirksomhedsindkomstVirksomhedsindkomst22%Lagerprincip

 

* Aktiefonde er Falcon Danske Aktier Momentum, Falcon Europe Momentum, Falcon Global Momentum og Falcon Brighter Future.

LAGERBESKATNING

Investeringsbeviser i Falcon Invest beskattes efter lagerprincippet. Det betyder, at årets realiserede og urealiserede kursgevinster samt kurstab skal opgøres ved regnskabsårets udgang, og at der sker beskatning eller fradrag af årets værdiændring.

Gevinst og tab opgøres som værdien ultimo indkomståret minus værdien primo indkomståret:

Værdien ultimo indkomståret er summen af:

  1. Kursværdien af de Falcon Invest investeringsbeviser, der ejes ved indkomstårets udgang
  2. Salgssummen for de Falcon Invest investeringsbeviser, der blev solgt i løbet af indkomståret

Værdien primo indkomståret er summen af:

  1. Kursværdien af de Falcon Invest investeringsbeviser, der var ejet ved indkomstårets start
  2. Købssummen for de Falcon Invest investeringsbeviser, der blev købt i løbet af indkomståret

Læs mere om fordele og ulemper ved lagerbeskatning.

INVESTERING VIA SELSKAB

Årets gevinst beskattes som almindelig selskabsskattepligtig indkomst med 22% (2021), og tab kan tilsvarende fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

INVESTERING VIA AKTIESPAREKONTO

Årets gevinst beskattes med 17% (2021), og tab kan tilsvarende fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fra aktiesparekontoen med en fradragsværdi på 17%.

Der kan investeres i Falcon Invests aktiebaserede investeringsafdelinger via en aktiesparekonto, det vil sige Falcon Danske Aktier Momentum, Falcon Europe Momentum, Falcon Global Momentum og Falcon Brighter Future. Der kan således ikke investeres i Falcon Flex Momentum via en aktiesparekonto.

INVESTERING VIA VIRKSOMHEDSSKATTEORDNINGEN

Midler i Virksomhedsskatteordningen må investeres i Falcon Invest fondene.

Gevinst og tab indgår på lige fod med virksomhedens øvrige indkomst og beskattes på lige fod med øvrig virksomhedsindkomst. Der betales en foreløbig indkomstskat på 22% (2021) af den del af overskuddet, der opspares i Virksomhedsskatteordningen.

Bemærk venligst, at investeringsbeviser i Falcon Invest ikke i sig selv giver investor mulighed for at anvende Virksomhedsskatteordningen. Disse kan således alene omfattes af Virksomhedsskatteordningen, hvis der i forvejen eksisterer en virksomhed, hvor ordningen anvendes, eller hvis der etableres en ny virksomhed.

Investering via pensionsordning

Gevinster på investeringsbeviser i Falcon Invest, der er investeret via en pensionsordning, beskattes med 15,3% (2021).

Tab på investeringsbeviser i Falcon Invest, der er investeret via en pensionsordning, har en fradragsværdi på 15,3% (2021).

INVESTERING I AKTIEBASEREDE FALCON INVESTERINGSBEVISER SOM PRIVATPERSON (FRIE MIDLER)

Følgende regler gælder for investering i Falcon Danske Aktier Momentum, Falcon Europe Momentum, Falcon Global Momentum og Falcon Brighter Future.

Gevinst og tab på disse investeringsbeviser beskattes fra og med 1. januar 2020 som aktieindkomst.

Positiv aktieindkomst op til 56.500 kroner (2021) beskattes med 27%, mens nettoaktieindkomst over grænsen på 56.500 kroner beskattes med 42% (2020). Bundfradraget på 56.500 kroner er dobbelt for ægtefæller.

Hvis aktieindkomsten bliver negativ, fordi tabet ikke kan rummes i aktieindkomsten, beregnes en negativ skat af aktieindkomsten, og den negative skat modregnes i investors samlede slutskat for året. Kan den negative skat ikke rummes i investors samlede slutskat for året, overføres den negative skat til modregning i ægtefællens slutskat. Et eventuelt yderligere negativt beløb kan fremføres til modregning i investors eller ægtefælles slutskat for efterfølgende år.

Læs også om lagerbeskatning – fordele og ulemper 

INVESTERING I FALCON FLEX MOMENTUM SOM PRIVATPERSON (FRIE MIDLER)

Gevinst og tab på investeringsbeviser i Falcon Flex Momentum beskattes som kapitalindkomst.

Positiv nettokapitalindkomst op til 46.800 kroner (2021) beskattes med ca. 37%, eventuelt med tillæg af kirkeskat, mens nettokapitalindkomst over grænsen på 46.800 kroner beskattes med maksimalt 42% (2021) eventuelt med tillæg af kirkeskat. Bundfradraget på 46.800 kroner er dobbelt for ægtefæller.

Negativ nettokapitalindkomst op til 50.000 kr. (100.000 kr. for ægtefæller) har en fradragsværdi på ca. 33,6 % (inkl. kirkeskat på 0,7%).

Dette kan vises skematisk på følgende måde (2020):

Samlet kapitalindkomst er positiv
(inkl. gevinst/tab i Falcon Flex Momentum)
Samlet kapitalindkomst er negativ
(inkl. gevinst/tab i Falcon Flex Momentum)
Gevinst på Falcon Flex Momentum investeringsbeviserKapitalindkomst (inkl. gevinst på Falcon Invest investeringsbeviser) op til 46.800 kr. (dobbelt for ægtefæller): Beskattes med 37%.

Kapitalindkomst (inkl. gevinst på Falcon Invest investeringsbeviser) over 46.800 kr. (dobbelt for ægtefæller): Gevinst beskattes med 42%.

Kapitalindkomst (inkl. gevinst på Falcon Invest investeringsbeviser) op til 50.000 kr. (dobbelt for ægtefæller): Fradrages med 33,6% og gevinsten på Falcon Invest investeringsbeviser beskattes med 33,6%.

Kapitalindkomst (inkl. gevinst på Falcon Invest investeringsbeviser) over 50.000 kr. (dobbelt for ægtefæller): Fradrages med 25,6% og gevinsten på Falcon Invest investeringsbeviser beskattes med 25,6%.

Tab på Falcon Flex Momentum investeringsbeviserKapitalindkomst (inkl. tab på Falcon Invest investeringsbeviser) op til 46.800 kr. (dobbelt for ægtefæller): Beskattes med 37% og tab på Falcon Invest investeringsbeviser har en fradragsværdi på 37%.

Kapitalindkomst (inkl. tab på Falcon Invest investeringsbeviser) over 46.800 kr. (dobbelt for ægtefæller): Beskattes med 42% og tab på Falcon Invest investeringsbeviser har en fradragsværdi på 42%.

Kapitalindkomst (inkl. tab på Falcon Invest investeringsbeviser) op til 50.000 kr. (dobbelt for ægtefæller): Fradrages med 33,6%.

Kapitalindkomst (inkl. tab på Falcon Invest investeringsbeviser) over 50.000 kr. (dobbelt for ægtefæller): Fradrages med 25,6%.

Oplysningerne i nærværende oversigt er udarbejdet til brug for orientering og kan ikke kan betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Forfatteren, Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne oversigt. Der tages forbehold for eventuelle fejl.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken