Aktiesparekonto er et nyt ord, der nu skal indtræde i de danske investorers ordforråd. Regeringen har nemlig besluttet, at vi danskere skal kunne investere og spare op via en ny kontotype. Læs mere om hvad en denne nye kontotype er – og hvad den kan bruges til – nedenfor.

HVAD KAN DER INVESTERES I PÅ EN AKTIESPAREKONTO?

Midlerne på en aktiesparekonto kan investeres i børsnoterede aktier og/eller aktiebaserede fonde i investeringsforeninger, som skattemæssigt behandles som aktier. Dvs. både akkumulerende investeringsforeninger og udbytteudbetalende investeringsforenigner.

HVOR MANGE PENGE KAN INDSÆTTES?

Fra og med 1. januar 2020 kan der indsættes 100.000 kr. pr. person på aktiesparekontoen.

Der kan sættes penge ind på kontoen, så længe den aktuelle saldo på kontoen er under loftet.

BESKATNING AF AFKAST PÅ EN AKTIESPAREKONTO

En aktiesparekonto har en lavere beskatning af afkast herpå end den gældende aktieindkomstbeskatning, og dermed er det attraktivt at investere midler herfra.

Der betales skat på 17 pct. af afkastet efter lagerprincippet, dvs. af udbytter samt realiserede og urealiserede gevinster. Værdiforøgelsen af indeståendet beskattes således, mens værditab fremføres til modregning i fremtidige afkast.

HVORDAN OPRETTER MAN EN AKTIESPAREKONTO?

Aktiesparekontoen skal oprettes i din bank, hvilket gøres på lige fod med almindelige bankkonti. Kontakt din bank for nærmere information herom.

Der kan oprettes én aktiesparekonto per person, og  der kan handles på kontoen så ofte, som det måtte ønskes.

Oplysningerne i dette materiale er udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheder og værdipapirer omtalt i materialet, i Falcon Invest eller andre værdipapirer, ligesom de ikke kan betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i dette materiale.