Vil du sikre dig mod inflation på langt sigt, er din bedste mulighed at investere i aktier. Vil du sikre dig på kort sigt, er det straks værre. Du skal nemlig ramme plet. Både med din timing samt valg af aktivklasser. Vores råd er at holde sig til aktier. De er på langt sigt en god, og meget simpel, forsikring.

For bare 6 måneder siden var forargelsen over at skulle betale negative renter stor. Nu er inflation på alles læber, og investeringsmæssigt begynder investorer at forholde sig til det. Mange tænker: Hvad skal jeg investere i, når der er høj inflation? Det leder ofte til tanker om guld og råvarer, samt investeringer der er mere kortsigtede.

Som altid står man tilbage med timingen af disse investeringer. Du skal regne ud, hvornår inflationen kommer. Du skal også regne ud, hvornår den falder igen. Du skal til sidst forudse, hvordan dine aktivklasser reagerer undervejs og eventuelt skifte nogle af dem ud. Det er dømt til at gå galt. Man har naturligvis lov at være heldig. Vi har tidligere skrevet om netop denne problematik i vores artikel: ”Råvarer i porteføljen – kend din besøgstid…”

MED AKTIER “SPARER DU OP” TIL TIDER MED INFLATION

På kort sigt vil du ikke altid opleve, at aktier er en god inflationssikring. Markedsudviklingen i 2022 er et godt eksempel. Med en inflationsrate på 10% i år har det været svært at følge med, hvis man for eksempel har været investeret i globale aktier.

De seneste mange år har du til gengæld fået et forspring. Siden tiden efter Finanskrisen, i en periode hvor inflationen har været lav, har globale aktier leveret et afkast på 10,1% årligt. Derfor har afkastet fratrukket inflationen været overnormalt højt. Hvis du har været investeret, og ikke er gået i panik, bevæget dig ind og ud af markedet eller lavet timing-fejl, er du godt positioneret.

At være fuldt investeret i aktier over lange perioder er den bedste forsikring mod inflation. De gode afkast, som opnås i perioder med lav eller faldende inflation, akkumuleres. De kompenserer for de, måske, mindre gode afkast, man får i perioder med høj eller stigende inflation.

Goldman Sachs har lavet en grundig undersøgelse af forskellige aktivklassers evne til at slå inflationen på langt sigt. Her kommer aktier ind som en klar nr. 1. På tidshorisonter over 20 år har aktier de sidste 70 år altid slået inflationen. Det kan ingen andre aktivklasser i deres undersøgelse komme i nærheden af. Verdens største kapitalforvalter, BlackRock, konkluderer det samme: ”We believe stocks are one of the best places to be in a rising inflation world.”

HVAD SIGER FREMTIDEN?

Selvom kontanter har slået aktier i 2022, ved alle, at står pengene kontant vil de med tiden blive ædt op af inflationen. Den bedste forsikring mod det er at investere dem. Vi har lavet en analyse med udgangspunkt i prognoserne for Rådet for Afkastforventninger.

Rådet prognosticerer, at inflationen vil ligge på 2,0% årligt de næste 10 år. Kontanter forudsættes at give 1% årligt (se tekst under grafikken). Det vil sige, at kontanter hvert år bliver 1,0%-point mindre værd. Det indebærer, at 1 mio. kr. bliver til ca. 900.000 kr. over en 10-årig periode. Aktier er prognosticeret til at stige med 7,3% årligt de næste 10 år. De svinger til gengæld i værdi.

Vi kender kun én udgave af historien. Baseret på rådets prognoser for afkast, inflation og udsving (volatilitet) har vi derfor lavet 1.000 simulationer af mulige udfaldsrum for afkastet for aktier – fratrukket inflationen.

Grafen herunder viser udviklingen for kontanter (stiplet sort linje), der efter inflation blot mister værdi hvert år. Baseret på de 1.000 simulationer er gennemsnitsafkastet for aktier på 4,4% årligt. Det betyder, at 1. mio. kr. forventes at blive til 1,5 mio. kr. på 10 år. Den statistiske chance for at få et positivt afkast, fratrukket inflation, er på  83%. Det er ret gode odds. Med prognosen fra Rådet for Afkastforventninger er du garanteret at tabe til inflationen, hvis du ligger kontant.

Kilde: Data fra Rådet for Afkastforventninger – 1. halvår 2023 samt egne beregninger og simulationer. De 5% største og 5% laveste afkast er udeladt af grafen, men indgår i konklusionen. Rådet kommer ikke med en specifik progonose for renten på kontantindestående. Den er (optimistisk) sat til 1% årligt i denne simulation.

Du kan derfor trygt investere i aktier. Historien viser, at de netop slår inflationen over tid – nemt og pålideligt. Her er det dog vigtigt at være i markedet og forblive investeret. Ellers risikerer man at være ude på netop de tidspunkter, hvor merafkastet, i forhold til inflationen, spares op til brug på senere tidspunkter.

De gode tider varer ikke for evigt. Det gør de dårlige heller ikke. Husk det, når du bliver påvirket af de negative nyhedsstrømme.

Oplysningerne i dette materiale er udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheder og værdipapirer omtalt i materialet, i Falcon Invest eller andre værdipapirer, ligesom de ikke kan betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i dette materiale.